Høringsinnspill Boligsosial handlingsplan

Østre Toten Venstre vil understreke viktigheten av den planen som nå er ute på høring. Etter vårt syn er dette et særdeles viktig dokument for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av en mer helhetlig boligsosial utbygging i vår kommune. En stor takk til de som har utarbeidet forslaget, både for den faglig høye kvaliteten planen har og hvor systematisk og klar den er fremstilt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Østre Toten Venstre vil understreke viktigheten av den planen som nå er ute på høring. Etter vårt syn er dette et særdeles viktig dokument for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av en mer helhetlig boligsosial utbygging i vår kommune. En stor takk til de som har utarbeidet forslaget, både for den faglig høye kvaliteten planen har og hvor systematisk og klar den er fremstilt.

Østre Toten Venstre har følgende innspill til den videre behandling av planen;

*Østre Toten Venstre støtter en offensiv utbyggingspolitikk på dette området, jmfr. gode statlige tilskudds ordninger initiert av finanskrisen.

*Viktig å ha en politisk ledelse som bestiller, boligstiftelse eller andre aktører, eks. boligbyggerlag, som utfører. Bedre styring i forhold til lokalisering og målgrupper for nye boliger. Vil likevel understreke viktigheten av Østre Toten boligstiftelse og den utmerkede jobben denne stiftelsen har gjort for innbyggere i Østre Toten.

Konkrete saker:
•Viktig, som planen understreker, å få på plass boligtilbud til personer med psykiske lidelser med et tettere oppfølgingsbehov i forhold til heldøgns bemanning. Anser at dette har nær sammenheng med ny utskrivningspolitikk også for denne gruppen fra Sykehuset Innlandet og forventer derfor nær samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunalt psykisk helsevern.

Avlastningsbolig for barn: Dagens bygg og lokalisering er uegnet i forhold til behovene. Vil be om at det også tas med i vurderingen for nytt bygg tomt i tilknytning til Skreia Ungdomsskole som et alternativ til ny lokalisering. Dette for på samme måte som ved Lena Ungdomsskole å kunne dra nytte av de fasiliteter som er lokalisert på skolen, samtidig som det er sentrumsnært.

Omhjemling og ombygging fra aldershjemsplasser til omsorgsleiligheter ved BSS: Nødvendig ombygging ved Balke BSS ligger ikke inne i planene. Dette må gjennomføres før en fullstendig omhjemling kan bli gjort. Viktig brikke i forhold til endringer av tjenestetilbud innen omsorgsenheten i kommunen. Har tidligere oppfattet at dette har vært inne i tidligere planverk.

•Meieritunet i Lena for unge fysisk funksjonshemmede personer med et tettere oppfølgingsbehov. Samarbeide med NAV og hjelpemiddelsentralen i forhold til å best mulig kunne legge til rette for de behovene disse personene trenger i form av tekniske hjelpemidler.

Transittboliger barnevernet. Se behovet opp mot realistisk bruk. Ansvar i forhold til bemanning. BUF? Muligheter for interkommunalt samarbeid i forhold til etablering og drift av disse boligene?

Ungdomsboliger rettet mot ungdommer som er førstegangsetablerere: Borettslag. Vil be om at det utarbeides sak for hvordan vedtekter i forhold til hvem som skal få muligheten til å kjøpe, hvor lenge de kan bo og kriterier ved salg. Dette for å sikre at rimelig bolig til førstegangsetablere ikke bare blir et tilbud til de som kjøper seg inn for første gang. Etter vår mening bør kommunen stille gratis tomt til disposisjon for dette formålet og på den måten redusere kostnaden for førstegangsetablere. Videre bør standarden utformes slik at prisnivå redusere. Støtter forslaget om å invitere inn boligbyggerlag til dette formålet.

Østre Toten Venstre

Dag Løken
leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**