Nytt forsøk på udemokratisk saksbehandling i forbrenningsanlegg-saken

Umiddelbart etter den utvetydige korreksen fra et flertall i planutvalget tar ordfører Olov Grøtting igjen initiativ til nytt møte om avfallsforbrenningsanlegget utenom de ordinære organer som skal behandle saken. Alvdal Venstre – ved gruppeleder Ola Eggset – tar i et brev til ordføreren sterkt avstand fra denne saksbehandlingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ola Eggset har sendt følgende brev til ordføreren:

Vedr. avfallsforbrenningsanlegg og deltakelse i møter.

Jeg viser til telefonisk henvendelse fra ordføreren torsdag i kjølvannet av FUP-møtet.

I samtalen orienterte du om at det skal være møte med Holmen Biovarme onsdag 22. april og at “opposisjonen inviteres til å delta”.

Som gruppeleder for Venstre har jeg vurdert henvendelsen fra deg i lys av vedtaket som ble gjort i saken i torsdag. Min opplevelse er at det beste nå er å ta FUP-vedtaket på alvor og involvere kommunens fagavdelinger på relevant måte samt de parter som måtte bli berørt av tiltaket. Jeg mener prinsipielt og praktisk at den politiske handteringen bør skje i kommunens politiske organer og ikke i uformelle møter med begrenset innsyn. Prosessene må være åpne og alle bør ha like muligheter for innsyn. Derfor mener jeg at det riktigste nå er at rådmannen og fagavdelingene tar ansvar for utredningsarbeidet på vanlig måte og at FUP får saken til behandling.

Mvh
Ola Eggset.
Gruppeleder V.

Kopi til:
Gruppelederne i øvrige partier.
Rådmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**