Sterkere samfunnsmedisinsk fokus i kommunens planlegging, drift og forvaltning

Venstre interpellerer i kommunestyret om de samfunnsmedisinske utfordringene i Alvdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre mener vi må styrke vår faglige forståelse av hvilke faktorer som påvirker levekår og samfunnsutvikling i den enkelte kommune og innenfor regionen vi er del av. Kommunen har ansvar for, og muligheter til å skape best mulige levekår for alle alvdøler, uavhengig av bakgrunn, forutsetninger, livsfase og livssituasjon. Kommunens begrensninger er ofte knyttet til faglig innsikt, økonomi og, ikke minst, evne til å prioritere. Vi kan dessuten slå fast at utfordringene blir stadig mer komplekse og løsningene mer krevende både hva gjelder faglig innhold og kostnader. Å prioritere mellom alle gode formål innenfor en trang økonomi, har knapt vært vanskeligere enn nå. Flere utviklingstendenser vil kreve økt innsats og dessuten evne og vilje til prioritering mellom gode formål. Her nevner vi kort:

– demografisk "uttynning" som innebærer en bekymringsfull folketallsutvikling kombinert med økende gjennomsnittsalder

– store endringer i næringsstruktur, særlig innenfor primærnæringene. Viktige kjennetegn er at produksjonen opprettholdes med betydelig lavere sysselsetting

– stor mobilitet med betydelig pendling innenfor og ut av regionen blant annet på grunn av arbeid, skolegang og opplevelser, og det sjøl om avstandene er store

– innbyggernes forventninger øker. Unge voksne vil trolig bli stadig mer "kresne" og "framtidige eldre" stiller andre krav til tjenestekvalitet enn det vi kjenner i dag.

Kommunen står overfor store og mangeartede utfordringer. Et viktig stikkord er den varslede samhandlingsreformen innenfor helsetjenestene. Når helsefokuset skal dreies fra behandling til forebygging, vil de utfordre kommunene både faglig og økonomisk.
Kommunen har vedtatt å bosette flere flyktninger, noe vi må påregne kan medføre faglige og økonomiske utfordringer.
Kommunen har sterkt fokus på utbygging av fysisk infrastruktur med tilhørende kostnader for stat, kommunen sjøl og private.

Alvdal deltar i interkommunalt samarbeid på viktige tjenesteområder. Samarbeidet preges av at kommunene enkeltvis og samlet som region begrenset grad har langsiktig og gjennomgripende strategier for tjenesteutvikling og ressursbruk. Venstre mener dette kan innebære risiko for at Alvdal kan havne i en situasjon hvor man kombinerer uriktig tjenestekvalitet med manglende effektivitet, noe som kan bli svært krevende å handtere.
Disse utfordringene er verken nye eller spesielle for Alvdal og Nord-Østerdalen. Det spesielle kan være at vi må handtere utfordringene innenfor en nedgangs- eller utflatingsøkonomi, og dessuten innenfor et stort geografisk område som vi bare delvis rår over.
Venstre tror at kommunene i framtida må bli opplevd som mer demokratiske, robuste og inkluderende, for flere. Det innebærer at vi må lære å forstå mer om hva kvalitet, trivsel og forebygging betyr for innbyggernes dagligliv og hvilke tilbud kommunene kan bidra med for at dette oppnås. Derfor mener Venstre at kommunene enkeltvis og regionen samlet bør framskaffe mer kunnskap om sammenhengene mellom skole/arbeid og fritidsaktiviteter og hva som betyr mest for ulike aldersgrupper og mennesker med ulik bakgrunn, for å kunne trives.
Venstre vil derfor at Alvdal kommune tar utfordringen med å framskaffe mer viten om oss sjøl, fortrinnsvis i samarbeid med øvrige kommuner i regionen samt fylkeskommunen. Faglig sett er dette utfordringer som kan tenkes å ligge innefor flere definerte fagområder, f.eks sosiologi, kulturforståelse, samfunnsøkonomi, psykologi og medisin. Venstre mener det er hensiktsmessig å sammenfatte slike analyser i begrepet samfunnsmedisin.
Venstre mener man må avgrense tilnærmingen sterkt og at en praktisk løsning kan være:

– å samarbeide med tilgrensende kommuner og fylkeskommunen om å utvikle begrensende og tilpassede analysemetoder for å forstå noe mer om hvilke levekårssammenhenger som betyr mest for ulike grupper og hvordan ulike levekårsfaktorer påvirker hverandre innenfor vår region. Formålet er å forstå mer av hvordan lokalsamfunnene fungerer sosialt og kulturelt samt hvordan det påvirker trivsel og velferd for "folk flest".

– å konsentrere oppmerksomheten først og fremst mot grupper som det er et særlig ansvar for kommunene å ha fokus på ut fra lokalsamfunnenens utviklingsbehov og ut fra enkeltgruppers spesielle behov for oppmerksomhet
Én slik gruppe kan være barn og unge — f.eks de "fra 13 til 30". En annen gruppe er voksne som på grunn av alder, helsesituasjon eller andre forhold ikke har mulighet til å delta i noe arbeidsfellesskap.
Slik kunnskap, i form av "samfunnsmedisinske diagnoser" for kommunene og eventuelt regionen som helhet, vil sammen med øvrig informasjon i kommunenes årsmeldinger kunne bli verdifull styringsinformasjon for det enkelte kommunestyre og for fylkeskommunens utviklingsaktiviteter, særlig knyttet til de videregående skolene.
Venstre ufordrer kommunestyret til å bifalle at slikt utviklingsarbeid igangsettes ved å invitere øvrige kommuner til å delta samt at det settes av midler i framtidige budsjetter til gjennomføring.

Med hilsen
Stein Hoset
Kommunestyrerepr. Venstre

Interpellasjonen vil bli tatt opp i neste kommunestyremøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**