Tiltredelseserklæring – Fylkesrådet i Nordland – 22. april 2009

Nordland — vekstfylket som griper mulighetene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fylkesting på Mo

Dette er visjonen til Nordland fylkeskommune.

Kristelig folkeparti og Venstre "grep muligheten" ved fylkestinget i desember, og inngikk et samarbeid med Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kystpartiet. De 5 partiene har i fellesskap framforhandlet en politisk plattform som skal danne grunnlaget for fylkesrådets arbeid ut denne perioden.

Disse partiene skal samarbeide tett i posisjon.

Men fylkesrådet vil også legge til rette for at opposisjonen skal ha gode muligheter til å påvirke de politiske prosessene i tida som kommer. Politisk samarbeid kan beskrives på mange måter. Og de vakre ordene fra Kari Bremnes sin sang "Berg og båre" kan gi noen assosiasjoner:

Der kor berg og båre brytes
vil det alltid tære
på den skjøre, smale stripa
mella flo og fjære

Men det går å leve her
vi kan ha i minne
at uendelige slag
vil ingen kunne vinne

Fylkesrådet tar sikte på å føre en politikk til det beste for nordlandssamfunnet. Så når brytningene er over, slagene er ferdig, og vedtak er fattet, så håper vi at hele fylkestinget stiller seg bak, og bidrar til ei utvikling for nordlendingens beste.

(Det gode liv)
Samfunnsbygging er å skape utjevning og like muligheter. Det er å gi folk mulighet til å leve et godt liv. Dette er det viktigste grunnlaget for fylkesrådets politiske fundament.

I Nordland har vi tilgang på store naturressurser som skal forvaltes med tanke på nåværende og framtidige generasjoner. Og gi oss ei langsiktig verdiskaping.

Det gode liv for nordlendingen handler imidlertid om mer enn materielle verdier. Det handler også om å satse på de nære fellesskap der livskvalitet er like viktig som økt økonomisk velstand.

Å være tilrettelegger på denne måten er både et privilegium og en stor utfordring. Fylkesrådet vil være lyttende og ydmyke overfor vår innbyggere, og jobbe aktivt for å forvalte og utvikle Nordlandssamfunnet til beste for alle.

(Nærings- og distriktspolitikk)
Fylkesrådet har som mål at Nordland fylkeskommune skal være en aktiv tilrettelegger for næringsliv og samfunnsutvikling.

Vi skal være pådriver til en aktiv nordområdepolitikk og ta initiativ til nødvendige tiltak for å få en positiv utvikling av Nordlandssamfunnet. For fylkesrådet er det et viktig mål å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i alle deler av fylket.

Hensynet til miljøet skal ivaretas på alle politikkområder, og prinsippet om en bærekraftig utvikling skal legges til grunn i alt vårt arbeid.

Lønnsomme bedrifter er en forutsetning for bosetning og aktivitet i by og bygd. Det er viktig at Nordland fremstår som en attraktiv region for investering i nye virksomheter. Fylkeskommunen må også bidra aktivt for å øke tilgangen på kvalifisert arbeidskraft.

Fylkesrådet vil øke satsingen på forskning og utvikling. Det er er nødvendig, for å øke innovasjonskraften i næringslivet og å skape fremtidsrettede og robuste bedrifter i Nordland.

(Ungdom og utdanning)
Befolkningen i Nordland blir i gjennomsnitt stadig eldre. Det er en betydelig utfordring at unge voksne mellom 20 og 30 år forlater fylket. Årsakene til at det er slik er sammensatt. Vi mangler kompetansearbeidsplasser, og vi "mister" velutdannet ungdom – som velger å søke attraktive arbeidsplasser utenfor fylket. Fylkesrådet vil derfor arbeide målbevisst og aktivt for at ungdom etter endt utdanning skal ønske å satse på en framtid i Nordland.

Ei viktig utfordring blir å legge forholdene til rette, slik at ungdom velger ei utdanning som er tilpasset næringslivet i Nordland sine behov. Dette fordrer et nært og godt samarbeid mellom næringslivet og utdanningssektoren. Vårt eget "indre marked" må fungere i sammenheng mellom flere kommuner og på tvers av fylkesgrenser, slik at hver region kan tilby et mest mulig komplett tilbud av tjenester innenfor handel, service, utdanning, arbeid og kultur.

Fylkesrådet vil at ungdom i Nordland skal oppleve at de er tilfredse med tilbudet innen videregående opplæring. Fornøyde elever er trygge elever. Tilbudet vi gir må tilpasses hver region, og hensynet til næringslivets interesser må også ivaretas når tilbudsstrukturen skal legges. Derfor vil vi også styrke samarbeidet mellom grunnskole, videregående skole og det lokale næringsliv. Et tilstrekkelig antall lærlingeplasser må sikres i samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Trivsel, trygghet og tilhørighet i klasserommene er utgangspunktet for godt læringsmiljø.

Fylkesrådet vil legge til rette for at flest mulig makter å fullføre videregående utdanning. Oppfølging av de som faller utenfor utdanningssystemet er ei stor utfordring, som vi allerede arbeider hardt med, og vi vil videreføre denne innsatsen.

De samarbeidende partier vil arbeide for en god offentlig skole for all ungdom i Nordland. Vi erkjenner at skoler innenfor dagens privatskolelov er en ressurs og et supplement til fylkeskommunens videregående skoler. Fylkesrådet vil derfor legge vekt på å videreføre et godt samarbeid med disse.

Nordland fylkesråd

(Samferdsel og transport)
Fylkesordfører,
Innenfor samferdselssektoren står vi overfor svært store utfordringer i årene som kommer. På den ene siden knytter dette seg til bygging og vedlikehold av veier og ferjer, samt å gi et godt kollektivtilbud i hele fylket. På den andre siden er den forestående forvaltningsreformen både ei stor utfordring og en mulighetenes arena — som fortsatt inneholder mange ukjente faktorer.

Fylkesrådet vil i den kommende perioden prioritere gode samferdselsløsninger for innbyggerne i Nordland, der distriktenes næringsliv og lokalbefolkning skal ha førsteprioritet ved utformingen av rutetilbud og takstpolitikk.

Gode kommunikasjonsmuligheter er av stor betydning for næringslivet, utdanningstilbudet og for den alminnelige trivsel. Næringslivet i Nordland står for en stor del av norsk eksport, og fylket vårt har store avstander. Dette krever sterk satsing på samferdsel og godstransport.

Fylkesrådet vil ha et samfunn med plass til alle. Målet er at alle med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter for personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på linje med andre innbyggere. TT-ordningen bidrar til dette og er et viktig virkemiddel. Vi har et ansvar for å redusere menneskeskapte barrierer som stenger folk ute fra aktiv deltakelse i samfunnslivet.

Det er viktig å arbeide for å få ned tallet på ulykker, og tallet på drepte og skadde i trafikken. Vi vil støtte holdningsskapende arbeid blant barn og unge. Vi har, fylkesordfører, ingen å miste.

(Kultur)
Nordland er kjent for et rikt og mangfoldig kulturliv og dette ønsker fylkesrådet at fortsatt skal være et av våre fortrinn. Vi vil derfor legge til rette for utvikling av kulturlivet både regionalt, i en landsdelssammenheng og på tvers av nasjonsgrenser.

Kultur har en egenverdi, men kunst- og kulturtilbudet er også viktig i et regionalt utviklingsperspektiv og som et helsefremmende tiltak.

Kulturen gir identitet og tilhørighet for den enkelte i lokalsamfunnet. Den er derfor vesentlig for bosetting og stabile miljø. Å sørge for gode og engasjerende kulturtilbud til befolkningen, og særlig tilbudet til barn og unge, er noe vi vil prioritere.

En viktig del av kulturpolitikken vår er bevilgninger til frivillige lag og foreninger. Disse utgjør et tredje alternativ mellom offentlig og privat sektor, og bidrar til et allsidig og variert kulturtilbud. Ikke minst i distriktene.

(Olje og energi)
Energipolitiske spørsmål er et av områdene der de samarbeidende partiene har ulike syn.
Vi vet at det kan finnes olje og gass langs kysten av Nordland. Utvinning av disse ressursene kan gi grunnlag for økt verdiskaping i fylket. Dersom det blir økt oljevirksomhet utenfor kysten vår, vil fylkesrådet være bevisst på at Nordland får sin rettmessige del av ringvirkningene på land.

Nordland er landets ledende kraftfylke. Det offentlige eierskapet av vannkraftressursene er viktig. Alternative fornybare energikilder som vindkraft og bølgekraft, må utvikles og igangsettes i større grad. Derfor ønsker fylkesrådet å prioritere forskning rettet mot utvikling av fornybare energikilder.

(Fiskeri /havbruk)
Fiskerinæringen og havbruk har stor betydning for verdiskapning, sysselsetting og bosetting i Nordland. Fiskeriressursene er vår felles eiendom, og skal forvaltes for kommende generasjoner. For fylkesrådet er det viktig at hensynet til levedyktige bestander gå foran kortsiktige næringshensyn. Føre-var — prinsippet skal ligge til grunn for satsing og videreutvikling i havbruksnæringen.

Når nye kvoter skal tildeles, ønsker fylkesrådet å legge vekt på mulighetene til å utvikle nye lokale arbeidsplasser. Det må være et mål at større deler av fisken blir videreforedlet i Nord-Norge. Kystflåten har – med sin nærhet til mottaksapparatet -gode forutsetninger for å levere fersk fisk til lokal videreforedling.

Fylkesrådet ønsker å bidra til at flere unge rekrutteres til å satse på fiskeri- og havbruksnæringa, samt styrke forskningen knyttet til denne næringa.

(Landbruk og kulturlandskap)
Landbruket spiller en svært viktig rolle for bosetting og sysselsetting i fylket vårt. Landbrukspolitikken omfatter jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift, og er viktig for næringer som reiseliv, kultur og næringsmiddelindustri.

Landbruket skal drive god og forsvarlig ressursforvaltning, og sørge for trygg matvareproduksjon med god kvalitet på alle produkter. Det er viktig at bondens arbeid blir verdsatt, og at de som driver landbruk sikres en inntektsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet. Det må fortsatt være mulig å drive landbruk i Nordland med variert størrelsene på brukene rundt om i fylket.

Vi ser at mange lykkes med lokal videreforedling og økologisk produksjon, ofte i en småskalasammenheng. Dette ønsker fylkesrådet å stimulere ytterligere, og fylkesrådet vil bidra til økt forskning og utvikling av nordnorsk landbruk.

Videre er landbruksnæringen den viktigste forvalteren av kulturlandskapet vårt. Resultatene her er viktig for andre næringer — som opplevelse, rekreasjon og reiseliv.

Fylkesrådet vil arbeide for at de miljøpolitiske målsettingene om levedyktige bestander av de store rovdyrartene blir fulgt opp med gode erstatningsordninger for tap av beitedyr og omstillingstiltak i kjerneområdene for rovdyr.

(Reiseliv)
Nordland er et viktig reiselivsfylke. Reiselivsnæringene utgjør en stor ressurs for sysselsetting og verdiskaping. Arbeidet med å styrke ulike former for reiselivsrelatert virksomhet er svært viktig for videre utvikling av Nordlandssamfunnet. Reiselivsnæringene spiller en viktig økonomisk rolle, men har også stor betydning nå det gjelder å skape en regional identitet og sosial tilhørighet hos den enkelte innbygger.

Den varierte naturen og de mange urørte villmarksområdene vi har, er et betydelig konkurransefortrinn for reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen er viktig for verdiskapningen i hele Nordland, og må videreutvikles. Det finnes et stort potensial innenfor kultur- og naturbasert reiseliv, og fylkesrådet vil stimulere til utvikling av kvalitativt gode tilbud innenfor dette ommrådet.

Utvikling av et felles nordnorsk reiselivsselskap vil gi oss atskillig mer tyngde i vår internasjonale markedsføring. Fylkesrådet er opptatt av at denne satsingen må henge nært sammen med utvikling av attraktive reisemål på helårsbasis, og at de lokale og regionale aktørene på reiselivsområdet bygger så sterke nettverk at de i fellesskap bidrar til utvikling av Nordland og Nord-Norge som et av de aller mest attraktive reisemålene i en global sammenheng.

(Klima og miljø)
Miljø- og klimautfordringene må møtes med et bredt spekter av politiske tiltak. Fylkeskommunen må utnytte sine næringspolitiske fortrinn og samtidig vær i stand til å ivareta viktige miljøhensyn. Kunnskap og utvikling av fremtidsrettet miljøvennlig teknologi er en viktig nøkkel til bærekraftig utvikling.

Fylkesrådet ønsker å stille strenge miljøkrav, men også legge til rette for at de gode og fremtidsrettede løsningene skal lønne seg. Stadig mer gods fraktes på veinettet. Dette har uheldige konsekvenser på mange områder. Økt bruk av jernbanenettet er derfor en ønsket utvikling, både med hensyn til sikkerhet og miljø. Fylkesrådet vil derfor bidra til at avgiftspolitikken legges opp på en slik måte at det blir mer attraktivt å frakte gods på bane enn på vei.

(Folkehelse)
Fylkesrådet satser på folkehelse. Folkehelsearbeid har to effekter; det gir økt livskvalitet for den enkelte i hverdagen, og det er helt avgjørende for å redusere utgiftene i helsesektoren. Økt fysisk aktivitet, redusert bruk av tobakk og et sunt kosthold kan bidra til å redusere hyppigheten av en rekke lidelser i svært stor grad. Fylkesrådet vil derfor sammen med kommunene prioritere dette arbeidet gjennom tiltak som fremmer folkehelsen i sin alminnelighet, og folkehelsen for unge og eldre spesielt.

(En attraktiv arbeidsgiver)
Fylkesordfører,
Fylkesrådet er arbeidsgiver for ca 3.500 nordlendinger. De samarbeidende partiene ønsker at Nordland fylkeskommune skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver. Arbeidsgiverpolitikken skal gi ansatte mulighet til å utføre tjenester, gi informasjon og yte service av høy kvalitet. Det er særlig viktig å få til et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner når store omstillinger blir vedtatt og satt i verk.

Funksjonshemmede skal kunne delta aktivt i yrkes- og samfunnslivet. De samarbeidende partier vil derfor arbeide for bedre tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming av offentlige bygg og arbeidsplasser.

(Ungdommens fylkesting)
Fylkesrådet ønsker et godt og nært samarbeid med ungdommens fylkesting. UFT må sikres reell innflytelse gjennom å sette saker på dagsorden som angår ungdom i Nordland.

Å ta vare på ungdommen i Nordland betyr også å lytte til dem og ta dem på alvor. De er framtida, i og for Nordland. Ungdommens fylkesting er bare en av mange muligheter ungdom har for å bidra til positiv samfunnsutvikling i Nordland. Med vår sterke satsing på ungt entrepenørskap og oppfølging av unge gründere ønsker vi å skape grobunn for vekst og rekruttering til næringsliv og offentlig virksomhet i fylket.

(Avslutning)
Fylkesordfører,
Til tross for at vi er inne i ei tid preget av finanskrise og økonomisk uro, er store deler av næringslivet i Nordland godt rustet for dårligere tider. Nordland fylkeskommune har også en sunn og god økonomi, som gjør oss i stand til å møte framtida.

Få andre fylker har så godt utgangspunkt som Nordland. En viktig vekstskaper er Nordlands vitale produksjons- og industrikultur. Indeks Nordland har de siste årene vist at næringslivet går så det suser. Vi har vist at vi er et tilpassningsdyktig fylke, som med mot og vilje fra folk og næring vil klare å stå oppreist både i storm og stilla, også i tida som kommer.

"Å eg veit meg eit land", skriver Elias Blix i sitt "Barndomsminne", hans vakre hyllest til det nordnorske folk og landskap. Diktet leverer han til redaktøren av tidsskriftet "Den 17de Mai" en julikveld i 1896. Men, beskjeden som han var, var Blix slett ikke sikker på at redaktøren ville anta skriveriene hans. Derfor torde han ikke en gang å underskrive med sitt eget navn på diktet. Det var faktisk redaktøren som ga diktet undertittelen "Barndomsminne — fraa Nordland".

I dag, 113 år seinere, synger vi "Å eg veit meg eit land, langt der oppe mot nord", som om det er vår egen nasjonalhymne. Elias Blix har blitt en av de mest fremtredende nordlendinger gjennom alle tider, og bidratt til å skape tro på vår identitet og vår framtid.

Fylkesrådet i Nordland vil ta med seg arven fra Gildeskålværingen Elias Blix, og føre trua på framtidas Nordland videre. Det nye fylkesrådet er en bred og sterk allianse, med ei fast tru på at vi i fellesskap skal bygge et godt samfunn, både i de nærmeste årene og for de generasjoner som kommer seinere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**