— Brakker er ingen løsning

Etter et omforent forslag fra Venstre, KrF, Høyre og Arbeiderpartiet ble det onsdag vedtatt å sette i gang en høringsprosess med sikte på å endre skolekretsgrensene ved Sagdalen og Skjetten skoler. — Jeg har stor sympati for foreldre og elever som føler seg overkjørt av prosessen så langt. Derfor var det viktig at vi stoppet opp nå for at alle involverte parter skal bli hørt. Men vi snakker om en løsning som skal vare minst seks-syv år frem i tid, så brakker er ingen løsning, mener Skedsmo Venstres leder Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolegard

Foto: ?

I forbindelse med utbygging av Bråtejordet er det planer om utbygging av en ny skole, men det er en prosess som fremdeles er i startgropa, og kommunen skal først bygge nye skoler på Kjeller og Asak. En langsiktig løsning på Sagdalen skoles kapasitetsutfordringer kan derfor ikke skyves frem i tid til en ny skole på Bråte står ferdig.

— Situasjonen er at vi har ledig kapasitet på en splitter ny skole på Skjetten, mens kapasiteten på Sagdalen skole er sprengt. Da er det rimelig at vi forsøker å ta i bruk den kapasiteten vi har så godt vi kan, før vi begynner å flytte undervisningen ut i brakker. Det som imidlertid er viktig, er at en ser på hvilke tilpasninger som er mest hensiktsmessig, deriblant hvor skolekretsgrensa skal gå. F.eks. kan det tenkes at grensa bør gå ved jernbanelinja, og ikke ved Sagelva, slik det opprinnelig var antydet i saksfremlegget, utdyper Bjerkholt.

Høringsprosessen starter umiddelbart og endelig vedtak vil bli fattet på et ekstraordinært kommunestyremøte i slutten av mai.

Vedtaket som ble fattet på onsdagens formannskapsmøte lyder som følger:

1. Det konstateres at kapasiteten ved Sagdalen skole er sprengt. Rådmannen bes løse denne situasjonen ved å se på alternative løsninger ved bruk av ledig kapasitet ved andre nærliggende skoler.

2. Det sendes ut umiddelbart et høringsnotat til berørte skoler og samarbeidsutvalg med forslag til endring av skolekretsgrenser i tråd med intensjonen i pkt 1.

3. Forslag til endret inndeling forutsettes sluttbehandlet i kommunestyremøte innen utgangen av mai.

4. Det er ønskerlig at endrede skolekretsgrenser skal kunne implementeres raskt. Rådmannen bes på dette grunnlag vurdere og anbefale et implementeringstidspunkt til kommunestyrets behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**