Venstre spør om miljørapportering i fylkets årsberetning

I fylkestingets møte 28. april vil Venstres Kåre Pettersen framføre en interpellasjon knyttet til rapportering av miljøstatus for fylkeskommunen i tilknytning til årsberetningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Miljøvennlig

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Interpellasjonen kommer samme dag som fylkestinget skal behandle årsrapport og regnskap for 2008, og har følgende tekst:

Vi har i dagens fylkesting behandlet henholdsvis årsregnskap og årsrapport for fylkeskommunen. Det som savnes ved gjennomgang av disse er en redegjørelse for fylkeskommunens miljøstatus.

Venstre vil at årsberetningen for Vestfold fylkeskommune skal inneholde en miljøstatus for kommunens virksomhet. Alle private bedrifter har lenge vært pålagt dette gjennom regnskapsloven (§ 3-3). Venstre mener det er på tide at kommunene og det offentlige pålegges den samme rapporteringsplikten.

Begrunnelsen for dette er ikke alene at fylkeskommunen skal gjøre det samme som bedriftene. Dette skal gjøres fordi det er viktig og at det kan gjøre fylkeskommunen enda mer bevisst på å redusere utslipp og bedre miljøet. Som fylkeskommune har vi også et ansvar overfor innbyggerne om å rapportere hvordan miljøstatusen er på den kommunale virksomheten. Fylkeskommunen påvirker jo det ytre miljø gjennom sin virksomhet på flere måter.

Senter for klimaforskning har slått fast at kommunene kan bidra til så mye som 15 prosent reduksjon av klimagassutslippene i Norge gjennom sin virksomhet og sine virkemidler. Av den grunn er kommunene derfor en svært viktig aktør i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og for å nå de målene for reduksjoner i klimagassutslippene som Stortinget har vedtatt i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 34 (2006-2007) (Norsk klimapolitikk, Innst. S. nr. 145 (2007-2008)).

Venstre på Stortinget har for øvrig foreslått å endre Kommuneloven, slik at kommunene blir pålagt å ha med en miljøstatus i årsberetningen. Uavhengig om og når dette blir vedtatt, kan vi i Vestfold fylkeskommune være forut for dette og være flinkere enn det lovteksten i dag pålegger oss.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Foto: Ulf Lund Halvorsen

Spørsmål til ordføreren fra Venstre:

Vil fylkesordføreren ta initiativ til at et kapittel med samlet miljøstatus for fylkeskommunens virksomheter innføres i Vestfold fylkes årsberetning fra og med 2009?

Kåre Pettersen
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**