Landsmøtet – Nei til salg av bensinbiler innen 2015

Venstres landsmøte vedtok i dag at man skal forby nysalg av biler som kun kan gå på fossil energi. — Venstre fortsetter med det sin offensive og framtidsrettede klimapolitikk, konkluderer Lars-Henrik Paarup Michelsen, stortingskandidat for Venstre i Hordaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Venstres mål er en utslippsfri samferdselssektor, og en halvering av utslippene fra bilparkene innen 2020. — Det vedtatte programmet legger opp til en storsatsing på fornybar energi, kollektivtransport og en framtidsrettet jernbane, forteller Paarup Michelsen. — At man vil forby nysalg av biler som kun går på fossil energi vil derfor bli en positiv konsekvens av denne massive satsingen, mener han.

Venstre vil bygge ut energi- og kostnadseffektive alternativer til vei for persontransport: Jernbane, kollektivtransport, sykkel- og gangveier. Vi vil legge til rette for størst mulig kollektivandel på veinettet, god framkommelighet i de deler av landet der vei er eneste alternativ, og redusere transportbehovet gjennom god planlegging av byer og tettsteder.

Venstrelogo

Her er Venstres tiltak for å oppnå utslippsfrie biler innen 2020:

– Endre bilavgiftene slik at de stimulerer til bruk av lav- og nullutslippskjøretøy som hybridbiler, elbiler og brenselcellebiler.
– Sette årlige, gradvise strengere utslippsmål til nye biler, og tilpasse avgiftssystemet for å sikre måloppnåelse.
– Sikre omsetning av minst 10 prosent biodrivstoff og hydrogen innen 2013 produsert etter strenge krav til bærekraftighet og forutsatt at annengenerasjons biodrivstoff er kommersielt tilgjengelig.
– Bidra til oppbygging av infrastruktur for hydrogen, biodrivstoff og ladning av elbiler.
– Gi frihet til å innføre flere miljøsoner i bysentra hvor kjøretøy må oppfylle strenge definerte miljøkrav for å slippe inn.
– Gi byene og de store tettstedene frihet til å bruke rushtidsdifferensiering og andre nødvendige virkemidler for å nå miljømål for transportsektoren.
– Sette strenge miljøkrav til kjøretøy i offentlige anbud, drosjekonsesjoner og i kjøregodtgjørings- og firmabilordninger.
– At offentlige virksomheter som hovedregel kjøper inn lav- og nullutslippskjøretøy.
– Stimulere kommunene til å tilrettelegge løsninger for innfartsparkering (Park & Ride) ved knutepunkt for offentlig kommunikasjon.
– Fra 2020 forby nysalg av biler som kun kan gå på fossil energi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**