Uttalelse: Voldsspiralen i Afghanistan må stoppes

Venstres landsmøte er til tross for fremskritt på en del områder dypt bekymret over at voldsnivået har økt i Afghanistan etter 7 års krigføring og at Taliban er på fremmarsj. Venstres landsmøte vil at det norske militære bidraget til Afghanistan bør holdes på minst samme nivå som i dag, mens de operasjonelle begrensningene fjernes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ambisjonsnivået må heves
Dersom ambisjonsnivået senkes til at man kun skal forhindre at Afghanistan på nytt blir et fristed for internasjonal terrorisme, kan veien tilbake til nettopp dette bli kortet ned. Alt bør derfor vurderes for å nå målsettingen om å gjøre Afghanistan til en stabil og demokratisk stat der menneskerettighetene respekteres, slik at afghanerne selv får en mulighet til å bygge opp landet.

Følger ny NATO-strategi
Venstre vil gi honnør til USAs president Barack Obama for å ha ryddet veien for en ny strategi for NATOs engasjement i landet. Venstre mener det er positivt at USA har konsultert med sine europeiske allierte i forbindelse med utarbeidelse av den nye strategien. Like viktig blir det å trekke med andre land i regionen som Iran og å etablere en kontaktgruppe med Russland, Kina, India sammen med NATO-landene. Venstre er enig i at problemene i Afghanistan og Pakistan må ses i sammenheng, herunder bl.a. at al-Qaida forfølges inn i Pakistan. Dette bør imidlertid ikke gjøres slik at det undergraver Pakistans suverenitet og destabiliserer landets skjøre statssystem.

Styrk den afghanske hær og politi
Videre støtter Venstre arbeidet med å styrke den afghanske hær og politiet for at de på sikt kan ta over hovedansvaret for landets sikkerhet. Venstre er skeptiske til å bygge ut lokale militsgrupper utenfor myndighetenes kontroll.

Venstres landsmøte mener at:
Norge skal støtte opp om og øke den sivile satsingen, fra å forsterke den humanitære innsatsen til å bygge ut landets infrastruktur.
Det må legges mer vekt på en politisk løsning. Afghanerne selv bør lede forhandlinger med opposisjonelle og motstandere av regimet, herunder med moderate elementer i Taliban. NATO bør bidra til tillitskapende tiltak, forhandlinger og forsoningsprosesser på alle nivå.
Den militære og sivile innsatsen må tilpasses arbeidet med å fremme en politisk løsning.
Det norske militære bidraget til Afghanistan bør holdes på minst samme nivå som i dag, mens de operasjonelle begrensningene fjernes.
Arbeidet med å bygge opp en afghansk sentralmakt må intensiveres med vekt på bygging av politiske og administrative strukturer, et fungerende rettssystem og sivilt samfunn. Kampen mot korrupsjon må gis høy prioritet.
Afghanere må sikres eierskap til egen utvikling og ikke overstyres av donorer.
Valget i Afghanistan i august må ikke manipuleres av sittende president eller overstyres av USA og andre NATO-land.
UNAMA må gis betydelig større fullmakter for mer effektivt å kunne koordinere den sivile innsatsen i Afghanistan.
Det må foretas en tydelig rolleavklaring mellom på den ene side militær innsats og på den annen humanitær og øvrig sivil innsats. En hovedoppgave for de militære er å skape rom for humanitær innsats.

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

Helge Solum Larsen, leder i internasjonalt utvalg og medlem av Venstres sentralstyre kan kommentere saken. Tlf 92 83 76 55.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**