Kommentar: Bedre velferd og sterkere kommuner

Vi som er glade i offentlig sektor og i demokratiet på alle nivåer, må ta nye grep for å hindre at begge deler svekkes. Vi må få mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø. Dette er grunnlaget for Venstres velferdsreform, skriver Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen i denne kommentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per Thorbjørnsen

Foto: Frode Kleppe

Det var i Stavanger det skjedde! Venstres landsmøte vedtok i helgen en ny kommunereform.

Vi som er glade i offentlig sektor og i demokratiet på alle nivåer, må ta nye grep for å hindre at begge deler svekkes. Vi må få mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø. Dette er grunnlaget for Venstres velferdsreform.

«Vi må styrke lokaldemokratiet for å sette kommunene i stand til å være en større del av offentlig sektor på bekostning av andre nivåer, da spesielt staten», sa Venstres leder Lars Sponheim i sin åpningstale på Venstres landsmøte.

Venstre tar til orde for kommunesammenslåing som en del av en velferdsreform, og vil styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som kan overta velferdsoppgaver fra staten. Selv med en enorm inntektsvekst sliter vi med å opprettholde tilbudet vi har i dag til en voksende eldre befolkning. Vi må gjøre ting enklere og smartere. Vi må få mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø.

Statrsåd Bjarne Håkon Hansen har lansert en samhandlingreform — oppgaver fra dagens sykehus skal overføres til kommunene og hele 20 milliarder kroner skal overføres fra spesialisthelsetjensten til nettopp kommunene. Veksten skal også komme i kommunene som åpner opp for nye tiltak. Det bør bety at den kompliserte gråsonen — sonen mellom sykehus og kommuner er uoversiktlig både for brukere, pårørende, fagfolk og politikere. For mange brukergrupper faller mellom disse «stolene» enten det er brukere innen tjenesteområder som rusvern, psykiatri, eldreomsorg eller barnevern. Gråsonene må bli til samsoner — samhandling mellom sykehus og kommuner der kommunene skal ha ansvaret for tiltakene. Her hviler Venstres grunnleggende holdning til at en kommende velferdsreform må ledsages av en kommunereform.

Venstre bringer derfor en ny, nødvendig og avgjørende dimensjon inn i debatten om kommunesammenslåing. Hovedbegrunnelsene er ikke miljø, areal, transport, økonomi, effektivisering og jordvern. Kommunene må ha flere oppgaver, spesielt innen helse og sosial, lokale sykehus og et mer helhetlig barnevern, og da er ikke 431 kommuner svaret.

Da er færre kommuner svaret. Ganske enkelt fordi at skal kommuene være i stand til å overeta oppgaver og utvikle nye må vi ha større, mer robuste og bærekraftige kommuner. Det er verken for polititikkens eller for byråkratiets skyld — men for den enkelte borger som som skal sikres et kvalitativt tilbud.

Venstre tar til ordet for at Stortinget setter et måltall for antall kommuner i Norge. Det skal være opp til kommunene å avgjøre hvem som skal samarbeide med hvem! Dette gir en eventyrlig mulighet for kommunene å ha en proaktiv holdning til sammenslutning. I den finske kommunereform-modellen fikk de første kommunene som slo seg sammen ekstre midler fra staten. Et instensivmiddel også Stortinget bør drøfte.

Venstre går foran. Venstre viser veien og har løsningene. Venstres kommunereform bør raskets mulig bli tatt opp av andre stortingspartier.

Selvsagt ligger det utfordringer i at f.eks. fire kommuner på Nord-Jæren slår seg sammen. Identiet, nærhet til tjenester og lokaldemokrati er sentrale verdier. I Venstres modell vil bydelsutvalgene få en forsterket politisk oppgave. Dette vil sikre at de nevnte sentrale verdiene vil være sikret. Det er lite som tyder på at ikke større enheter skal makte disse utfordringene. Det er kun snakk om politisk vilje.

Norge stor overfor store utfordringer innen velferdssektoren. Det er kun en ny kommunereform som kan løse dette. Kommunene opplever stadige nye forutsetninger. Endrede forutsetninger krever evne til endret vilje til organisering. Alternativet er at staten overtar enda mer. Da ryker lokaldemokratiet. Da er det knapt oppgaver igjen. Et styrket lokaldemokrati krever en ny kommunereform!

Vi må ha større, mer robuste og bærekraftige kommuner.
Venstres kommunereform bør raskets mulig bli tatt opp av andre stortingspartier.

Denne kommentaren her også vært publisert i Rogalands Avis, her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**