Arnøya og Hestvika – Venstres miljøpolitikk i praksis

Venstre vedtok for en ukes tid siden sin politikk for den kommende stortingsvalgperioden; et offensivt program som satser stort på miljø. En av Venstres viktige miljøsaker er å bevare naturen, miljøet og ressursene våre for en bærekraftig framtid. Med dette i bakhodet er det kanskje ingen sak å tenke seg til hvor Venstre står i diskusjonen omkring industriutbygging på Arnøya og i Hestvika.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre tror på å ta vare på naturen; at jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet er avgjørende for vår eksistens og har verdi i seg selv. Blant Venstres åtte miljøprinsipper løfter vi føre-var hensynet frem; der det er tvil om negative effekter må tvilen komme naturen til gode. Ved utbygging av naturlandskap finnes det ingen angrerett — naturressurser må derfor utnyttes med et langsiktig perspektiv.

I Harstad aktualiseres dette nå når byens arealplan skal vedtas i sammenheng med rullering av kommuneplanen. Stangnesbasen er smekkfull og Harstad trenger nye tomter for næringsutvikling. Med nærhet til sentrum, havn og andre aktører er næringsforening og havnesjef høyt på banen og ønsker Arnøya jevnet og en molo ut fra Stangnes. Dette mener man kan gi omtrent 800-1000 mål nærings- og industriområde.

Arnøya på 0.3 km2 er i hovedsak berglende og delvis skogkledt. Første gang øya nevnes i historieverk er omkring 1440, men først fra omkring 1700 skrives det om fast bosetning. Langs østsida av øya går en kalkrygg som er definert som svært viktig pga artsrikdom. Langs strandbeltet Hestvika har feltundersøkelser vist de tidligste kjente sporene etter mennesker i Harstadområdet. Det er her gjort funn fra eldre steinalder, 9000-4000 år før Kristus, på to lokalisasjoner med steinfliser i flint og chert og grov kvartsitt. Hestvika er i dag for befolkninga først og fremst en naturperle, et yndet bade- og turområde.

Venstre mener det for å sikre det biologiske mangfoldet er nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning og økt vern. Slik Venstre ser det er Arnøya en del av en historie som Harstad bør ta vare på, og Arnøya og Hestvika står for naturverdier og biologisk mangfold som Venstre ønsker å verne. Kommuneplanen peker på andre områder som Rødskjer, Kasfjord, Langmoan og Nordvikmyra for industriutvidelse — og i balansegangen opp mot miljøhensyn bør områder som disse kunne finnes attraktive nok. Hestvika er foreslått vernet i den nye kommuneplanen, og Arnøya er så langt ikke anbefalt omregulert til næring og industri. Venstre ønsker vekst og utvikling i Harstad, og mener dette må gjøres med andre grep enn irreversible inngrep i biologisk mangfold og kulturarv.

Maria Serafia Fjellstad; 3.kandidat til stortingsvalget for Troms Venstre
Jan Fjellstad; kommunestyrerepresentant for Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**