Utbygginga i eldreomsorgen i Rissa kommune

Rissa Venstre stilte i kommunestyremøte den 30. april spørsmål til ordføreren om hva som skjer i utbyggingssaken ved Rissa sykehjem når ventelistene og overbelegget ved sykehjemmene øker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det står per i dag fem personer på venteliste for å få sykehjemsplass i kommunen. Flere av disse ligger i dag på St. Olavs Hospital eller Fosen Distriktsmedisinske Senter, og har akutt behov for sykehjemsplass.
I tillegg er det 12 personer på overbelegg på de tre institusjonene våre, Rissa sykehjem, Stadsbygd eldresenter og Råkvåg sykehjem.
Vi vet også at det på Rissa sykehjem er 14 rom som brukes som dobbeltrom.
Det vil si at per i dag så er behovet for nye sykehjemsplasser 31, og vi har vedtatt å bygge 24 omsorgsboliger. Det betyr at vil vi få ca. seks plasser for lite når utbygginga er ferdig.

Staten har endret tilskuddsatsene sine til omsorgsutbygging slik at det nå gis 400 000 kr i tilskudd for omsorgsleilighet, og 600 0000 kr. for sykehjemsplass.
En sykehjemsplass legger beslag på mindre areal enn en omsorgsbolig, og vil derfor koste mindre å bygge i tillegg til at driftskostnadene pr. plass blir mindre.
Vi mener det nå er riktig å vurdere om flere av enhetene i den planlagte utbygginga bør endres til sykehjemsplasser, og om vi på den måten også kan få bygd flere plasser, noe det er stort behov for.

Forutsetningene som låg til grunn for vedtaket som ble gjort angående utbygging ved Rissa sykehjem i fjor, er dermed endret både når det gjelder økonomi og behov.

Venstre spør derfor ordføreren:

1. Hva gjøres i utbyggingssaken ved Rissa sykehjem, og hvordan følges de endrede forutsetningene opp?

2. Hva vil kommunen gjøre for å avhjelpe de akutte behovene for ekstra sykehjemsplasser?

Ordføreren sier i sitt svar at de endrede forutsetninger vedrørende tilskuddsatser er allerede innarbeidet i prosjektet.
– Alle de 24 nye plassene bygges slik at de kan tas i bruk som sykehjemsplasser om nødvendig. Dette gir oss en verdifull fleksibilitet.

– Utbyggingen ved Rissa sykehjem er planlagt ut i fra langsiktig behov. Dette er ment å hjelpe i framtiden. Det er også diskusjoner på trappene med Leksvik kommune om å få på plass et samarbeid for å kunne tilby plasser til ferdigbehandlede pasienter og observasjonsplasser i samarbeid med Fosen DMS. Planene er en del av den meldte Helsereformen. Men dette er også tiltak som vil gi effekt i framtiden.
– De ansatte ved våre institusjoner gjør en fremragende jobb med å avhjelpe den situasjonen vi er inne i, og de praktiske tingene som er gjort hittil er:
– Vi har gjort om 3 leiligheter ved Råkvåg sykehjem til 6 nye sykehjemsplasser. Dette som et akutt tiltak.
– Det er bevilget penger til nattpatrulje ved Rissa sykehjem.
Allikevel er det overbelegg og ventelister. Både administrasjonen og politikerne i HOM har fokus på situasjonen og prøver innenfor de økonomiske rammene å avhjelpe de behovene som brukerne og pårørende har.

Ordføreren vil be administrasjonen komme til HOM med de siste tallene på pasienter på ventelister og overbelegg, og ber om forslag på hva som er mulig å gjøre for å avhjelpe situasjonen.
Rissa Venstre mener det er svært viktig at de som nå har akutt behov for hjelp får et tilbud, og slipper den uverdige sitasjonen det er å vente på en sykehjemsplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**