Strenge krav til bløgging og sløying

Fiskeribladet Fiskaren har fokusert på at det leveres svært dårlig snurrevadfisk i Finnmark. Det som skal bære vårtorskefisket oppe kan overhodet ikke brukes til filet fordi fisken verken blir bløgget eller sløyd straks den tas om bord i båten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det var bakgrunnen for at stortingsrepresentant Vera Lysklætt skrev brev til Fiskeriministeren og etterlyste hva hun vil gjøre for å sikre at all fisk som blir levert i Finnmark er av beste kvalitet.

Hygiene
I svaret til Lysklætt vises det til regjeringas ferskfiskstrategi hvor det er lagt vekt på tiltak som skal legge til rette for at all fisk ved landing skal være av en slik kvalitet at det gir fiskekjøper mulighet til å velge den produksjons- og bearbeidingsmåten som gir best verdiskaping.

Fisk sild

Foto: © Alexander Mychko | Dreamstime.com

– Myndighetene er ansvarlig for at produksjon og omsetning skjer i samsvar med krav til mattrygghet og hygiene. Det er imidlertid den enkelte næringsutøver, fisker, produsent eller eksportør som har ansvar for kvaliteten på råstoffet eller de bearbeidede produktene, skriver Pedersen.

Positivt

Vera Lysklætt på Venstres landsmøte

Foto: NN

– Det er positivt at Helga Pedersen presiserer at det er et entydig krav i regelverket om at fisk skal blø ut, men det er opp til fiskefartøyet å velge hvilken metode og utstyr en trenger for å oppnå dette, sier Lysklætt.

– Næringsaktørene skal selv sørge for å ha egnet utstyr og være rustet for de aktivitetene en driver med slik at en er i stand til å behandle fisken på en tilfredsstillende måte som også innebærer at den skal tømmes for blod og være fagmessig sløyd, skriver fiskeriministeren.

Forsterket tilsyn
Pedersen henviser til at en nasjonal tilsynskampanje styrket tilsynet med fiskeflåten og at Mattilsynet har hatt et intensivert tilsyn med fokus på råstoffkvalitet og hygienekrav, blant annet bløgge- og sløyekrav, både om bord i fartøy og på anlegg som tar i mot fisk.

Avvik som ble avdekket under tilsynskampanjen blir fulgt opp på vanlig måte med opptrappende virkemidler av ansvarlig distriktskontor. I kampanjeperioden hadde Mattilsynet også et samarbeid med Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag om blant annet å sende melding til Mattilsynet der de avdekket åpenbare kvalitets- og hygieneavvik på sine tilsyn av fartøy og mottaksanlegg. Resultatene vil bli presentert i en sluttrapport 1. juni.

– Jeg er glad for at fiskeriministeren nå fastslår i sitt svar at det er uakseptabelt at det leveres fisk som ikke oppfyller fiskekvalitetsforskriftens krav, sier Lysklætt.

– Jeg er også tilfreds med at fiskeriministeren er klar på at feil og mangler vil bli påtalt og at samarbeidet mellom Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag blir videreført selv om tilsynskampanjen nå er sluttført, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**