Frykter for pasientenes personvern

Venstre frykter for pasientenes personvern dersom regjeringens endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven vedtas. – Folk må kunne snakke med fastlegen sin i visshet om at dette ikke nødvendigvis er tilgjengelig for annet helsepersonell, sier Gunn-Vivian Eide, stortingskandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Gunn-Vivian Eide mener regjeringen må lytte til Datatilsynets bekymringer

Gunn-Vivian Eide mener regjeringen må lytte til Datatilsynets bekymringer

Sterk motstand fra fagmiljøene
Både Legeforeningen, Helsetilsynet og Datatilsynet har uttrykt sterk motstand mot regjeringens forslag. I en rapport fra Datatilsynet har man sett på situasjonen i de ulike helseforetakene, og konkluderer der at Helse Bergen har dårlig sikkerhet på systemet.

Eide mener regjeringens forslag vil gjøre vondt verre, og at tilliten til helsevesenet vil bli svekket.
– Et altomfattende system som regjeringen foreslår kan gjøre folk redd for å snakke med helsepersonell av frykt for at naboen og andre uvedkommende får vite om ting som den enkelte ønsker å holde privat, sier hun.

Hun påpeker videre at Venstre har foreslått en rekke tiltak som både skal gi pasientene gode og trygge tjenester, og samtidig sikre personvernet til pasientene og tilliten til helsevesenet.

Det trengs nye rutiner
– Venstre mener det er på tide å opprette nye rutiner for å sikre retten til at sensitive helseopplysninger ikke formidles i påhør av andre. Legevisitten bør reformeres på en slik måte at taushetsplikten ivaretas, sier Eide.

Datamus, hånd

Venstre vil også utvikle standarden for elektronisk postjournal slik at individualiserende kjennetegn ved enkle grep kan erstattes med genererte pseudonymer, samt å opprette en løsning med såkalt elektronisk kjernejournal hvor den enkelte kan samtykke til at livsnødvendige opplysninger kan lagres pseudonymisert og kryptert.

– Personvern i helsesaker handler ikke om at vi skal gjøre jobben vanskeligere for helsearbeidere. Det handler om at for hver opplysning som blir lettere tilgjengelig, så øker sjansen for at uvedkommende får tilgang til opplysningene. Det unngår man i langt større grad med Venstres forslag til begrensinger, avslutter hun

Venstres forslag til endringer:
1. Å opprette nye rutiner for å sikre retten til at sensitive helseopplysninger ikke formidles i påhør av andre. Legevisitten bør reformeres på en slik måte at taushetsplikten ivaretas.

2. Å utvikle standarden for elektronisk postjournal slik at individualiserende kjennetegn ved enkle grep kan erstattes med genererte pseudonymer.

3. At regjeringen må redegjøre for hvor stort behovet for tilgang til pasientjournaler på tvers av helseforetakene faktisk er.

4. Å etablere rett til innsyn i tilgangsloggen til pasientjournalen.

5. Å opprette et moratorium mot etablering av nye helseregistre inntil dagens registre er gjennomgått.

6. Å opprette en løsning med såkalt elektronisk kjernejournal hvor den enkelte kan samtykke til at livsnødvendige opplysninger kan lagres pseudonymisert og kryptert.

7. Å legge til rette for opplærings- og holdningsskapende tiltak for at taushetsplikten skal etterleves, eksempelvis som del av kvalitetssikringsarbeidet i helseforetakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**