Beklagelig eller respekt for velgerne?

Tønsberg Høyres leder Henning Wold skriver i en kommentar i TB 22.5 at det er beklagelig at V og KrF ikke vil vise tegn til samarbeid med FrP, om dannelse av en eventuell borgelig regjering etter valget.
Fra Venstre synes vi det må være mer realt å si klart fra at det på noen svært viktige områder er så stor avstand mellom FrP og V at det nærmest ikke er et grunnlag for å starte et samarbeid

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Her kan nevnes prinsippille viktige saker som integrering, klima og økonomisk politikk.
Bare på disse tre områdene er det så stor forskjell på partienes politikk, at det vil være forakt for velgerne å hevde at enighet vil kunne oppnås.

Som Wold skriver i sin kommentar skal man ha respekt for de politiske prosessene i et hvert politisk parti. Vi mener vi nettopp viser respekt når vi sier at Venstre har en ideologi som på mange områder ligger langt fra FrPs standpunkter.

Wold skriver også at vi har sett brede borgerlige flertallskonstellasjoner i både kommuner og fylkeskommuner. Det er helt rett, og det er også bevis på konstellasjoner på tvers av de tradisjonelle borgerlige / sosialistiske partiblokkene.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Venstre utgjør en del av posisjonen i Vestfold fylkesting sammen med H og FrP. I fylket har vi tre partier blitt enige om å fremme felles standpunkter innenfor en del politikkområder. Dette er politikkområder som ligger langt utenfor de tre viktige prinsippunktene som f.eks. integrering, klima og økonomisk politikk. Det er en vesens forskjell på nasjonal politikk og lokalpolitikk på noen for Venstre svært viktige områder.

Høyre har selv forpliktet seg på klimaforliket, pensjonsreformen og handlingsregelen i Stortinget. At partiet allikevel er åpne for å gå i regjering med FrP til tross for disse forpliktelsene, må selvsagt stå for Høyres egen regning. På samme måte som Venstre velger å være klare på at dette ikke vil fungere.

Flertallet av meningsmålinger viser i dag et borgerlig flertall med en stor oppslutning til FrP. For å få flertall for en regjering uansett samarbeid eller alene, utgjøres regjeringen normalt av det bredeste alternativet med hensyn til antall representanter i Stortinget.

Ut fra dagens målinger betyr dette at FrP og AP vil utgjøre de to største partigruppene. Men ingen av partiene vil trolig ha flertall alene, og det må derfor samarbeides. Hvis ingen grupperinger får rent flertall, vil man få en situasjon med mindretallsregjering som må samarbeide fra sak til sak med de ulike sidene på Stortinget for å få sine saker vedtatt.

Før valget i 2005 ble flertallsregjering framhevet som et gode i seg selv. Da hadde man forutsigbarhet ble det sagt. Det er vel ikke noe som er mer feil. Vi vil hevde at det politiske styret av Norge har til fulle vist at det ikke har vært en enkel sak å regjere med flertall. I tillegg har flertallsregjeringen før til en svekkelse av demokratiet. De åpne debattene har uteblitt og man har sett manglende vilje til å høre på andres argumenter.

Venstres alternativ er og blir en regjering av sentrumspartier og Høyre. Dette er den eneste regjeringskoalisjon Venstre kan være en del av. Den politiske avstanden mellom det liberale, rause og grønne Venstre og FrP er for stor på riksplan til at det er aktuelt å sitte i samme regjering.

Det er heldigvis ikke meningsmålinger som danner grunnlag for regjeringer, men hva velgerne sier på valgdagen 14. september.

Da er det realt å fortelle velgerne hvor partiene står på forhånd!

Kåre Pettersen
1 kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**