Uttalelse: styrk tjenestevilkårene i Hæren

Venstres sentralstyre vil styrke Hæren og tjenestevilkårene for personellet. Det internasjonale samfunn etterspør stadig soldater som kan bidra i konflikthåndtering. Samtidig skal Norge vise tilstedeværelse i forhold til uavklarte suverenitets- og sikkerhetssituasjoner i Nordområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Riksrevisjonens rapport om Forsvaret viser en hær som er for liten, presset på kompetanse og ressurser. Dagens situasjon tilsier at Hæren i liten grad kan bidra med soldater andre steder enn i Afghanistan.

Sentralstyret går inn for å bemanne og å profesjonalisere dagens kampbataljoner ytterligere, en ny kampbataljon bør etableres, og støtteressursene må styrkes. Det betyr for det første at man trenger et tilstrekkelig volum av vernepliktige. Videre må det settes inn tiltak som bidrar til å rekruttere og beholde befal. Det er verken god personellpolitikk eller god samfunnsøkonomi at avdelingsbefal i en alder av 35 år skal ut av Forsvaret hvis de fortsatt er tjenestedyktige og besitter spisskompetanse som Forsvaret trenger.

 Venstre vil styrke hæren.

Venstre vil styrke hæren.
Foto: Privat

Soldatkarriere
Venstre ønsker aksept for at det å være operativ soldat er et yrkesvalg. Venstre vil derfor ha en individuell vurdering for forlengelse av profesjonelt engasjement i Forsvaret utover dagens ordninger og en vurdering av pensjonsforholdet i forhold til slik karriere. Kontraktregimet for grenaderer, som i dag får maks to ganger treårskontrakter, må også revurderes. Venstre vil fremme tiltak for anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner i internasjonale operasjoner.

Fleksibilitet
Livskarriereløpet kan fortone seg usikkert for den som står foran valget av et tidsbegrenset operativt engasjement. I dag loves avdelingsbefal ett års utdanning for neste karriere etter 10 års tjeneste og to år ved full opptjening. Venstre mener at det i tillegg må legges opp til fleksible løsninger slik at avdelingsbefalet kan få kurs/studieemner parallelt med tjenesten, gjerne utdanning som har relevans både for operativ tjeneste og for en andre karriere. Slik utdanning kan gis i hvilesemester etter utenlandsopphold eller som forberedelse til neste oppdrag. Dermed vil personellet beholde skole-/studiemodus, samtidig som Forsvaret vil være tjent med at ny kunnskap tilføres mens de er i tjeneste. Venstre vil også styrke karriereveiledningen for dem som må ut av militær tjeneste. Slike tiltak vil virke mer betryggende for den som vurderer en soldatkarriere, og vil følgelig ha en rekrutterende effekt.

En styrket bemanning av Hæren betyr at det over tid blir mindre slitasje på den enkelte soldat og hans eller hennes familie, og det betyr at Norge også i framtida vil være i stand til å bidra i konflikthåndteringer for det internasjonale samfunn.

Derfor er det Venstres langsiktige mål å:
– øke bemanningen av dagens kampbataljoner og opprette en ny vervet bataljon
– sette inn tiltak for å rekruttere og beholde avdelingsbefal
– vurdere pensjonsforholdet for profesjonelle soldater
– tilføre utdanning i stilling som kan ha relevans også for en andre karriere
– styrke karriereveiledningen for dem som må ut av militær tjeneste midt i livet.
– å fremme anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**