– Vi trenger bedre barnevernstjenester

– Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt har ikke tatt innover seg de store manglene i barnevernets omsorg, sa Venstres nestleder Trine Skei Grande i Stortingets debatt om barnevern i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Statsråden mangler visjoner om hva man ønsker at barnevernet skal være i framtida, sa Skei Grande.

 Barnevernet skal sikre barn like muligheter

Barnevernet skal sikre barn like muligheter
Foto: Microsoft

– Barnevernets forebyggende rolle er for dårlig, sa
nestlederen og viste til at det hadde vært mindre behov for hjelpetiltak fra barnevernet dersom det forebyggende arbeidet hadde fungert.

I innlegget tok Skei Grande også opp følgende temaer:

– Ettervern må lovfestes. Ungdom som har vært innenfor barnevernets omsorg, trenger voksenpersoner også etter fylte 18 år.
– Vi må sørge for at barnevernet får flere bekymringsmeldinger. Blant annet bør det innføres barnevernskontakt på alle skoler, slik at terskelen for å kontakte barnevernet senkes.
– Det må bli bedre oppfølging av "mappebarn", dvs barn som er innenfor barnevernets system, men som ikke følges opp i praksis.
– Fosterforeldre må få bedre veiledning og avlastning.
– Tilsynet med fosterhjem må bedres.
– Bruken av familieråd i barnevernet må økes, dvs en metode hvor storfamilien og nettverket rundt barnet/ungdommen tas i bruk som en ressurs i barnevernssaker.

Skei Grande viste også til at det ikke er god omsorg å la ungdommer ha anledning til å unndra seg omsorg og behandling og at det ikke er forsvarlig at fire saksbehandlere i et voldsteam har ca. 150 saker å følge opp. Avslutningsvis pekte nestlederen på at enslige mindreårige asylsøkere også er barn – med henvisning til at regjeringen fortsatt ikke har klart å overføre ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 til 18 år til barnevernets omsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**