Barnevern

Barnevernet skal sikre at alle barn får like muligheter og er viktig for å motvirke fattigdom hos barn. Venstre ønsker et mer fleksibelt regelverk som gjør det mulig å tilrettelegge for flere typer hjelpetiltak på et tidligere tidspunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Som en del av Venstres kommunereform, vil Venstre gjenopprette og utvide forsøksordningen med kommunal overtakelse av statlige oppgaver innenfor barnevernet. En kommunereform vil sikre at langt flere barn enn i dag bor i kommuner med nok ekspertise og fagfolk til at en slik overføring blir vellykket.

Ungdom som har vært under barnevernets omsorg trenger også trygge voksenpersoner etter fylte 18 år. Dette er viktig, siden vi vet at barnevernsbarn er særlig utsatt for å møte problemer i voksenlivet på områder som utdanning, arbeid, bolig og inntekt. I tillegg er det risiko for rusmisbruk, kriminalitet og psykiske problemer. Venstre mener vi må gi et bedre tilbud til denne gruppen og det krever en styrking av ettervernet.

Venstre vil gi bedre vilkår for fosterhjem. Det vil kunne øke rekrutteringen, slik behovet tilsier.

Det viktigste for Venstre er at det blir tilbudt gode barnevernsordninger til barnets beste, ikke om det er offentlige, private eller ideelle aktører som utfører tjenesten. Venstre vil sikre at barn ikke opplever usikkerhet som følge av at private institusjoner trues av nedleggelse av prinsipielle grunner.

Barn som er i kontakt med barnevernstjenester har vanskeligere tilgang på nødvendig psykisk helsehjelp enn andre barn. Årsaken til dette er blant annet at Barne- og ungdomspsykiatrien kan avvise saker hvor barnets omsorgssituasjon ikke er avklart. Det betyr at barnevernet i praksis overtar helsetjenestens oppgaver, ofte uten adekvat kompetanse. Venstre vil foreslå de nødvendige lovendringer for å forandre denne situasjonen.

Derfor vil Venstre:
– Styrke barnevernet og sosialtjenesten slik at barn som lever under vanskelige oppvekstvilkår blir oppdaget og hjulpet.
– Øke bruken av familieråd i barnevernet, hvor storfamilien og nettverket rundt barnet/ungdommen tas i bruk som en ressurs i barnevernssaker.
– Gjeninnføre prøveordning med kommunalt ansvar for statlige oppgaver innenfor barnevernet.
– Lovfeste retten til ettervern fra barnevernet til fylte 23 år og innføre angrefrist for de som sier fra seg retten ved fylte 18 år.
– At retten til ettervern inkluderer en kontaktperson; en voksenperson som kan følge vedkommende på vei inn i voksenlivet.
– Sikre fosterforeldre som er ute av ordinært arbeid rett til sykepenger og pensjonspoeng.
– Styrke tilsyn og oppfølging med fosterhjemmene.
– Sikre at private og ideelle institusjoner skal ha en reell mulighet til å utfordre offentlige tilbud på pris og kvalitet.
– Opprette styrer for de regionale barne-, ungdoms- og familieetatene med folkevalgt representasjon.
– Gi Helsetilsynet adgang til å ilegge kommuner dagbøter eller stenge kommunale og statlige barnevernstjenester ved påpekte mangler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**