Finanskrisen

Den internasjonale finanskrisen har også rammet Norge. Selv med flere krisepakker opplever nesten alle sektorer at det er vanskelig å få finansiert normalt gode prosjekter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Store konjunktursvingninger krever en annen og mer kortsiktig politikk enn i mer normale tider. Ekstratiltak i krisetider vil oftest være midlertidige og vil kunne avvikles når mer normale tider inntreffer igjen.

Det er viktig å styre offentlige krisepakker og politiske krisevedtak i en retning som skaper varige positive endringer ut av krisen. Krisetider må derfor brukes til en kraftig satsing på miljøvennlige løsninger og en målrettet satsing på ny kunnskap, infrastruktur og fremtidsrettet teknologi.

For Venstre er det viktig at vi i krisetider støtter opp om de bedriftene som går godt og at vi setter inn kortsiktige tiltak for å utvikle nye produkter eller ny virksomhet. Det er viktig at kompetanse bevares i det private næringsliv og ikke forsvinner inn i en stadig større offentlig sektor.

Venstre vil ta initiativ til å gjennomføre reformer innen den makroøkonomiske stabiliseringspolitikken for å gjøre oss bedre rustet til å møte nye kriser. Gjennom reguleringer som også virker motsykliske, og dermed konjunkturstabiliserende, vil banker og finansnæringen stå vesentlig bedre rustet til å tåle konjunktursvingninger.

Venstre mener ikke at finanskrisen er et bevis på at markedsøkonomien har spilt fallitt. Det er langt mer dekkende å hevde at denne krisen viser hvor alvorlig en løssluppen penge- og kredittpolitikk kan være. I tillegg viser krisen hva en feilregulert eller mangelfullt regulert finanssektor i en global økonomi med dårlig vedlikeholdte institusjoner og spilleregler kan medføre. En velfungerende markedsøkonomi forutsetter politiske rammebetingelser som skaper rettferdige spilleregler og produktive incentiver — også i forhold til å fremme et mer miljøvennlig produksjons- og forbruksmønster.

En velfungerende liberal markedsøkonomi krever en liberal, reformistisk politikk; en politikk som hele tiden søker å forbedre de institusjonelle rammebetingelsene i møte med nye utfordringer og forandringer — nasjonalt og internasjonalt. Derfor er det også viktig at man unngår konserverende tiltak eller hovedfokus på offentlig sektor og skjermede næringer, og satser på tiltak som fører til et mer fleksibelt og mangfoldig arbeids- og næringsliv.

Derfor vil Venstre:
– Ha en kraftig forsert satsing på miljøvennlige løsninger, miljøvennlige kunnskap og teknologi gjennom en mer miljøvennlig bilpark med satsing på biogass som drivstoff, et krafttak for utbygging av ny fornybar energi og utbygging av fibernett i hele landet.
– Øke innovasjonsstøtten til prototyping av nye klima- og miljøvennlige produkter.
– Opprette et "bedriftenes konjunkturfond" slik at alle bedrifter kan utsette innbetaling av bedriftsskatt med inntil to år.
– Endre statens obligasjonsfond til et statlig obligasjonsinstitutt som forvaltes av Statens pensjonskasse som kapitaliseres med 100 mrd kroner.
– Innføre en egen skattefradragsordning etter modell av SkatteFunn ved opplærings-/kompetanseutviklingstiltak internt i bedriftene.
– Endre avskrivningsreglene i skattesystemet slik at investeringer i FoU og investeringer med miljø- og klimaeffekt premieres.
– Ha mer fleksible permitteringsordninger.
– Innføre adgang til såkalt konkursbeskyttelse etter modell av USAs "Chapter 11".
– Utvide Norges Banks pengepolitiske mandat på en slik måte at Norges Bank gis et større ansvar for å styre penge- og kredittveksten i samfunnet på en mer relevant måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**