Forebyggende helsearbeid

Forebyggende helsearbeid er viktig for å utjevne de sosialt betingede helseforskjellene i Norge. Ansvaret for forebyggende helsearbeid må først og fremst ligge i kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Staten kan påvirke gjennom skatte- og avgiftspolitikken, gjennom holdningskampanjer, gjennom å styrke den helsefaglige forskningen og gjennom å styrke lavterskeltilbud i primærhelsetjenesten.

Helsefaglig forskning er et viktig virkemiddel i helse- og omsorgspolitikken. Forskning er avgjørende for å holde høy kvalitet på behandling og pleie og for utdanningen av helse- og sosialpersonell. Venstre er imidlertid bekymret for et vedvarende og økende press for å gjøre det enklere å samle, bruke og oppbevare personopplysninger knyttet til helse.

Derfor vil Venstre:
– Utarbeide en plan for forebyggende helsearbeid.
– Målrette forebyggende helsearbeid mot risikogrupper.
– Styrke forskningen på de store folkesykdommene.
– Styrke forskningen på kvinnesykdommer og sykdommer som gir andre symptomer hos kvinner enn hos menn.
– Bruke avgiftspolitikken for å stimulere til et sunnere kosthold.
– Styrke helsesøstertjenesten og skolehelsetjenesten, samt studentskipnadenes helsetilbud.
– Ta i bruk det frivillige Norge i forebyggende helsearbeid og stimulere til aktiv egenomsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**