Fornybar energi

Norge har store mengder ubrukte varmeressurser som bør tas i bruk, og potensialet for fornybar strømproduksjon er stort. For å realisere dette trengs mer forskning på og utvikling av fornybare energikilder og klimatilpasset kraftteknologi. Virkemidler som stimulerer til overgang fra fossil energi til fornybar energi, må omfatte alle sektorer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Det er ikke aktuelt for Venstre å endre vernestatus for vernede vassdrag. Venstre vil revidere de gamle konsesjonsvilkårene for kraftanlegg, slik at vilkårene blir i tråd med den nye vannforskriften.

Derfor vil Venstre:
– At det knyttes krav om investering i ny fornybar energi ved konsesjonstildeling på sokkelen.
– Innføre "grønne sertifikater", eller tilsvarende ordninger, som sikrer investering i ny fornybar energiproduksjon inkludert varme.
– Øke grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering fra 20 til 40 milliarder.
– Øke energieffektiviteten i el-nettet og kraftproduksjonen med 20 prosent innen 2020.
– Gå i mot utbygging av nye, store vassdrag.
– Stimulere til utskifting av gamle turbiner i vannkraftverk med nye turbiner og ny teknologi.
– Opprette et program og en støtteordning for bygningsintegrert fornybar energiproduksjon, som for eksempel solenergi, i alle typer bygg.
– Stimulere utbygging av mini- og mikro- og småkraftverk der dette ikke er i konflikt med verneverdier, også for vindkraft.
– Ha 9 TWh vindkraft innen 2013.
– Utarbeide fylkesvise planer for økt utbygging av vindkraft som sikrer et lavest mulig konfliktnivå og høyest energieffektivitet
– Utarbeide et nytt og velegnet regelverk og skatteregime for vindkraft, hvor kommunen sikres både ressurser til saksbehandling/utredning og kompensasjon fra utbygger (naturressursskatt og konsesjonsavgift).
– Øke satsingen på pilotanlegg innen fornybar energiproduksjon, slik som havvindmøller, saltkraft, tidevannsenergi og bølgekraft.
– Øke innsatsen for å utvikle bioenergi basert på skogs- og landbruksavfall.
– Stimulere til smart energibruk, bruk av lav energikvalitet (varme) til oppvarming og spare elektrisitet som har høy energikvalitet til formål der det er nødvendig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**