Forskning

Fri forskning, fri debatt og kritisk tenkning er grunnpilarer i demokratiet. Forskning er en forutsetning for ny kunnskap og kritisk refleksjon og for å utvikle frie, tenkende borgere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Vedvarende og sterk satsing på utdanning og forskning er nødvendig for å sikre verdiskaping og velferd, miljø og et nyskapende næringsliv. Opptrappingen av de økonomiske ressursene til forskning og høyere utdanning må være forpliktende og langsiktig. Venstre vil derfor ha som førsteprioritet å øke den norske forskningsinnsatsen til 3 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) innen 2013, hvorav 1 prosent fra offentlige kilder.

Norsk forskning foregår i hovedsak ved universiteter, høyskoler, i bedrifter og forskningsinstitutter. Det er viktig å satse på hele spekteret av institusjoner. Målet må være å etablere et tettere samspill og balanse mellom instituttsektoren, universitetene, høyskolene og det private næringsliv, blant annet for å oppnå forskning av høy kvalitet. Slik skaper man også attraktive vilkår for næringsutvikling og nyskaping i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**