Friluftsliv

Friluftsliv har en helsefremmende effekt gjennom forebygging og ved at det gir gode opplevelser for den enkelte. Friluftsliv er en viktig faktor for identitet og kulturarv. Dessuten bidrar friluftsliv til forståelse for betydningen av natur og miljø. Venstre vil legge til rette for et mer aktivt friluftsliv gjennom blant annet å styrke frivillig sektor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Idrett er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Den offentlige innsatsen må i sterkere grad rettes inn mot å sikre mangfoldet i idretts-Norge og gi tilbud som aktiviserer barn og unge. Breddeidretten er en viktig arena for inkludering. Tilskuddsordninger må støtte opp om lokalt engasjement, ikke reserveres for store prosjekter.

Frivillighet er bærende i norsk kulturliv. Det frivillige foreningslivet er kunnskapsformidler og kulturbærer, samfunnsbygger og skole i demokrati. Venstre ønsker å gi den frivillige sektoren vekstmuligheter ut fra frivillighetens egne vilkår.

Venstre mener det er viktig at barn og ungdom har gode muligheter til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Staten må derfor tilrettelegge for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom gode og ubyråkratiske støtteordninger. Å gi en god finansiering av barne- og ungdomsorganisasjonene er nødvendig for å gi alle barn og unge en reell mulighet til å delta og er en anerkjennelse av all den dugnad og frivillig innsats som blir utført i felleskap av barn og voksne.

Derfor vil Venstre:
– Prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett.
– Gi frivillige foreningene tilgang til langsiktige, trygge og etisk forsvarlige inntekstkilder.
– Sette i gang et arbeid med sikte på å fjerne merverdiavgiftskostnadene for frivillige organisasjoner.
– Styrke støtteordningene for barne- og ungdomsorganisasjonene.
– Frigjøre frivillige lag og foreninger fra Norsk Tippings spillepenger og aggressive markedsføring av pengespill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**