Klimagasser

Forurensningsloven er det viktigste verktøyet for å redusere utslipp av fossil CO2, men også avtaler, kvoteplikt og avgifter er viktige virkemidler. Venstre vil at all industri som slipper ut CO2 skal betale for dette. Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

vil ha CO2-avgift for gasskraftverk både på sokkelen og på land. Utslippene må reduseres ved å rense CO2, erstatte fossil energi med fornybar energi og ved å iverksette andre tiltak, blant annet i bygnings- og transportsektoren.

Derfor vil Venstre:
– At nye konsesjoner til olje- og gassaktivitet ikke skal øke den samlede utvinningen.
– Redusere utslippene fra sokkelen med 20 prosent innen 2020 gjennom CO2-fri kraftproduksjon via elektrifisering og utbygging av havvindmøller.
– Pålegge elektrifisering av alle nye anlegg.
– At CO2-renseanlegget på Mongstad også skal omfatte raffineriet.
– Påby CO2-rensing av energianlegget på Snøhvit.
– Kreve rensing av gasskraftverket på Kårstø og elektrifisering av terminalen
– Utvikle en plan for infrastruktur for CO2-transport i rør (som inkluderer Grenland, Kårstø, Mongstad, Midt-Norge og Snøhvit).
– Avskaffe ordningen med gratiskvoter.
– Ikke gi tillatelse til gass- eller kullkraftverk uten CO2-rensing fra første produksjonsdag.
– Ikke ta i bruk mobile gasskraftverk, men sikre fornybar energi som reservekraft.
– Forby installering og reinstallering av fossile oppvarmingssystemer fra 2010.
– Avvikle all oppvarming med fossil energi innen 2017.
– Pålegge omsetning av biodrivstoff og øke satsingen på bruk av hydrogen og elektrisitet i transportsektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**