Kyst og fiskeri

Norge rår over store fornybare ressurser med lang kyststripe og fem ganger så mye hav som land. Klarer vi å utnytte disse ressursene optimalt, har vi potensial for en verdiskaping som kan være større og mer varig enn oljeinntektene. Med gode rammevilkår kan sjømatnæringene sikre vekst og inntektsgrunnlag langs hele kysten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Verdiskaping, lønnsom næringsdrift og attraktive, konkurransedyktige arbeidsplasser, skal være fiskeripolitikkens hovedmål. Den etablerte kvotebalansen mellom fartøygruppene må opprettholdes. Det viktigste kravet staten skal stille til næringen er at ressursene skal høstes bærekraftig og at ressursuttak skal fastsettes av myndighetene.

Venstre vil avvikle ordninger som gir fiskeriflåten konkurranseulemper i forhold til offshoreflåten/maritim sektor for øvrig. Fiskerinæringen skal kunne konkurrere om arbeidskraft og investeringer på lik linje med annen sjøfart.

Venstre vil ha en gjennomgang av ordningen med statlig styrt leveringsplikt for fartøy med torskekvoter, med sikte på å fjerne ordningen. Ordningen har ikke fungert etter hensikten og har ført til at enkelte fiskeriindustribedrifter har fått økonomiske fordeler. Venstre vil også ha en samlet gjennomgang av råfiskloven og vil vurdere å innføre ressursrente.

Derfor vil Venstre:
– Gi fiskerinæringen økt egetansvar for strukturering innenfor de ulike fartøygruppene.
– Avskaffe statlig særbehandling som nettolønnsordningen av offshoreflåten/maritim sektor i forhold til fiskeriflåten.
– Ha en samlet gjennomgang av råfiskloven og ordningen med statlig styrt leveringsplikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**