Likestilling og likeverd

Venstres mål er at alle mennesker skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre uavhengig av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering. Diskriminering bryter med grunnleggende menneskerettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Kvinner og menn skal ha like muligheter for å påvirke samfunnsutviklingen og likestilles på alle samfunnsområder. Også næringslivet har et ansvar for likestilling. I lønnsforhandlinger der det offentlige er part, må det legges vekt på at kvinnedominerte yrker sikres en lønnsmessig rettferdighet. Fleksibiliteten i arbeidslivet må økes slik at det blir enklere å kombinere hensynet til omsorg og karriere.

En uforholdsmessig stor andel av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) sliter med rus, selvmordstanker og psykiske problemer. Særlig har lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med innvandrerbakgrunn store utfordringer, og kan ofte ikke leve åpent med sin seksuelle orientering. Homoseksualitet er forbudt i mange land og straffes i enkelte land med døden. Norge må gå foran internasjonalt for å fremme LHBT-rettigheter.

Manglende tilgjenglighet er et stort hinder for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i samfunnet på lik linje med andre. Venstre mener det er vår plikt å utforme samfunnet fysisk slik at alle får størst mulig bevegelsesfrihet.

Derfor vil Venstre:
– At det også skal tas hensyn til seksuell orientering ved avgjørelsen av om legemsfornærmelse eller legemsbeskadigelse er utført under særdeles skjerpende omstendigheter.
– Legge til rette for at eksisterende bygg, anlegg og uteområder er universelt utformet fra 2020. Eksisterende transportmidler skal være universelt utformet innen 2025.
– Innarbeide krav om universell utforming i offentlige anbud.
– Sørge for at informasjon fra det offentlige er tilgjenglig for alle. Offentlige etater og foretak må ha nettsider som er universelt utformet
– Arbeide for at minst 20 prosent av alle nye boliger skal være universelt utformet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**