Miljøforvaltning / byutvikling

Norske kommuner har store muligheter til å redusere utslippene av klimagasser, men har ikke den nødvendige friheten for at dette potensialet blir tatt ut. Venstre vil gi større miljøansvar til lokale myndigheter ved å gi frihet til å sette lokale standarder for luft- og vannkvalitet som er høyere enn de statlige minimumsstandardene. Lokale myndigheter skal ha rett til å følge opp lokale kilder til utslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Lokale myndigheter har og må ta ansvar for å redusere lokale utslipp fra landbruk, avløp og industri. I de største byene må luftkvaliteten bedres og støynivået reduseres, særlig gjennom tiltak i transportsektoren. Venstre vil åpne for at kommunene, om de selv ønsker, skal kunne skattlegge bedriftsparkeringsplasser etter Gøteborgmodellen.

Derfor vil Venstre:
– Gi frihet til å sette lokale miljøstandarder som er høyere enn de statlige minimumsstandardene og gi myndighet til å følge opp lokale kilder til utslipp.
– Gi kommunene hjemmel til å innføre lavutslippssoner for å redusere den lokale forurensningen.
– Styrke støtteordninger for kommuner som gjennomfører klimaplaner og klimatiltak.
– Gi kommuner myndighet til å stille krav om miljøtilpasset oppvarming til nye boligfelt/næringsområder gjennom reguleringsplaner.
– Gi kommunene hjemmel til å fastsette minimumspris på parkering for kommersielle parkeringsplasser i byer og tettsteder.
– Stimulere kommuner til å tilrettelegge løsninger for innfartsparkering (Park & Ride) ved knutepunkt for offentlige kommunikasjoner.
– Stimulere til bildelingsordninger og bilkollektiv.
– Åpne for at kommunene skal kunne skattlegge bedriftsparkering.
– Åpne for at borgerne, i kommuner med skatt på bedriftsparkering, skal kunne motta månedskort som en del av lønnen uten at denne skattlegges.
– Stimulere bedrifter til å tilrettelegge for økt andel arbeidsreiser med kollektivtransport, sykkel og gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**