Miljøprinsipper

Venstres åtte miljøprinsipper

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

1. Rett til et rent miljø (Grunnloven § 110 b)
Tilgang til ren natur, jord, luft og vann er en grunnleggende rettighet for alle borgere, også våre etterkommere.

2. Føre var-hensyn.
Tvil om eventuelle negative effekter må komme naturen til gode. Naturressurser må utnyttes med et langsiktig perspektiv.

3. Forurenseren skal betale.
Den som står for forurensningen/utslippene, skal betale for disse. Det skal lønne seg å ta miljøhensyn.

4. Fra rød til grønn skatt
Skatte- og avgiftssystemet skal stimulere til mest mulig miljøtilpasset atferd. Økt skatt på forbruk og miljøskadelig atferd (grønn skatt) skal kompenseres med lavere skatt på arbeid (rød skatt).

5. Bruk av best tilgjengelig teknologi/beste miljøpraksis.
For å sikre en stadig bedre miljøadferd, må alle virksomheter og samfunnsområder anvende best mulig miljøteknologi og miljøpraksis.

6. Effektiv ressursbruk.
Naturressursene er ikke utømmelige. Et produkt er en ressurs også når det er blitt avfall, fordi avfallet kan gjenbrukes, gjenvinnes eller energiutnyttes.

7. Rett til miljøinformasjon.
Informasjon om helse- og miljø må gjøres tilgjengelig slik at borgere og virksomheter kan ta valg ut fra hensynet til fellesskapet og framtiden.

8. Lokal forankring.
Lokale miljøproblemer bør forvaltes og løses lokalt. Nasjonale og globale miljøproblemer bør forankres lokalt slik at de beste løsningene kan velges.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**