Primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten er den delen av helsevesenet som er organisert i kommunene.
Flere helseoppgaver må i framtiden løses nærmere den enkelte bruker gjennom å bygge opp et bedre tilbud i en forsterket primærhelsetjeneste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Ved å styrke primærhelsetjenesten og ved å bedre samhandlingen mellom sykehus og primærtjenesten vil vi kunne få færre re-innleggelser i sykehus, bedre rehabilitering og økt verdighet.

I dag blir syke eldre ofte sendt fram og tilbake mellom sykehus og sykehjem de siste ukene av livet. Dette er uverdig. Ved å forsterke sykehjemmene faglig slik at de kan ta økt ansvar for behandling, rehabilitering og pleie av pasienter i livets sluttfase, kombinert med å styrke fastlegens ansvar for å følge pasienten, kan primærhelsetjenesten ivareta mange av de oppgavene som sykehusene i dag tar for eldre og sterkt pleietrengende pasienter.

Alle foreldre med syke barn under 13 år har rett til å være sammen med barnet inntil 10 dager i året og få utbetalt full lønn for dette. Lovverket bør omfatte en ordning som i tillegg sikrer foreldre lønn ved å følge barn til sykehus fram til de er 18 år.

Derfor vil Venstre:
– At flere leger og sykepleiere med kompetanse på sammensatte sykdommer og lidelser ansettes på sykehjem.
– Stimulere til spesialisering av helsepersonell til primærhelsetjenesten.
– Opprette en egen legespesialisering i sykehjemsmedisin.
– Lage en samlet plan for oppbygging av forskningsprogrammer/akademiske stillinger i eldreomsorg.
– Endre fastlegeordningen slik at fastlegene får en funksjon med et bredere ansvar for å følge pasienten, også ved utskriving fra sykehus tilbake til kommunen og om nødvendig opprette flere fastlegehjemler.
– Prioritere mer ressurser til rehabilitering.
– At frivillige organisasjoner som driver gode faglige rehabiliteringstilbud må få større forutsigbarhet når det gjelder drift og avtaler.
– Ha nye, forsterkede institusjoner i kommunene som kan avlaste sykehussektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**