Skoleledelse

Venstre vil ha frie og selvstendige skoler. Det gjør skolelederoppgaven til en krevende og viktig jobb. Rektor skal være skolens pedagogiske leder og samtidig ha ansvaret for økonomisk styring, personalforvaltning og arbeidet med skolens omdømme. Det er også skoleledelsens ansvar å sørge for at lærerne får konstruktiv tilbakemelding på sitt arbeid og utviklingsmuligheter i form av etter- og videreutdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstre mener at det er skoleeiers ansvar å sørge for at rektorer og andre med lederansvar i skolen, får mulighet til å gjennomføre kompetanseheving, både i skoleledelse og på fagområder som kan bidra til å styrke ledelsen av skolen. Staten må legge til rette for dette ved å opprette relevante studietilbud ved universiteter og høgskoler.

Friskoler bidrar med nytenkning og gir nye erfaringer om pedagogikk og organisasjonsformer, samtidig som de gir familier valgfrihet til å finne det undervisningstilbudet som passer best for egne barn. Venstre mener det er viktig at dette er tilgjengelig for alle, uavhengig av foreldrenes økonomi. Venstre ønsker derfor en offentlig finansiering av friskolene tilsvarende 90 prosent av driftstilskuddet en offentlig skole får, i tillegg til dekning av kapitalkostnader.

Friskoler skal bare være et supplement til den offentlige skolen, og friskoler bør derfor ikke ha et omfang og en utbredelse som svekker det offentlige skolesystemet. Friskoler skal ikke ha anledning til å ta ut økonomisk fortjeneste gjennom direkte eller indirekte utbytte. Dessuten må det settes klare grenser for hvor høye skolepenger den enkelte elev skal betale.

Derfor vil Venstre:
– At rektor og øvrig ledelse skal få egen utdanning i skoleledelse både før og etter ansettelse.
– At rektor bruker mindre tid på administrative oppgaver og mer tid på å være pedagogisk leder.
– Gjeninnføre friskoleloven fra 2003 kombinert med et forbud mot direkte og indirekte utbytte, samt begrensninger på antall skoleplasser.
– Øke den offentlige finansieringen av friskoler til 90 prosent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**