Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet handler i stor grad om den enkelte trafikants holdninger og atferd. De fleste ulykker skyldes rus, høy fart, trøtthet og dårlige trafikkferdigheter. Det er derfor viktig å påvirke bilister holdninger slik at kunnskap og forståelse om risikofylt kjøring øker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

For å få ned tallet på antall drepte og skadede i trafikken, er det nødvendig å innrette transportsystemet slik at det fremmer trafikksikker atferd og samtidig beskytter mot fatale konsekvenser av farlig kjøring.

Derfor vil Venstre:
– Øke kontrollaktiviteten og ha mer synlig politi langs veiene.
– Skjerpe sikkerhetskrav til yrkestransport, spesielt tungtransporten.
– Skjerpe prøvetid på sertifikat, slik at terskelen for inndragelse ved trafikkovertredelser for ferske bilførere senkes.
– Intensivere bruken av midtrekkverk på ulykkesutsatte to- og trefeltsveier.
– Bedre vedlikeholdet av det mest trafikkerte veinettet.
– Vurdere å innføre alkolås i busser, ferjer og annen yrkestransport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**