Vei og sjøtransport

Venstre vil satse på bedre framkommelighet mellom regionene for å fremme verdiskaping, utvikling av levedyktige distrikter, vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder og dekke næringslivets transportbehov. Stamveinettet må opp på en standard som kreves for å sikre framtidig verdiskaping og satsingen på rassikring må økes. Venstre vil prioritere de viktigste stamveiene for å gi næringslivet konkurransedyktige vilkår — kombinert med satsing på miljøtilpasset sjøtransport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Derfor vil Venstre:
– Prioritere en forsert utbygging av kyststamvei Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim og tilgrensende veinett.
– Prioritere utbedring av gjenværende flaskehalser og dårlige partier på E6 nord for Trondheim.
– Bidra til prosjektfinansiering av helhetlige "veipakker" som sikrer næringslivets behov gjennom offentlig/privat-samarbeid (OPS), spleiselag som inkluderer næringslivsbidrag og brukerbetaling i tillegg til statlige bevilgninger.
– Innføre nye virkemidler for utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy og satse sterkt på sjøtransport, blant annet gjennom økte bevilgninger til havner og farleder, og en særskilt prosjektfinansiering av Stad Skipstunnel.
– Opprettholde Hurtigrutas seilingsmønster slik det er i dag av hensyn til reiselivsnæringa og kystsamfunnene.
– Stimulere til mer godstransport på Hurtigruta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**