Vern av natur på land

Skogen inneholder de fleste kjente truede og sårbare arter i Norge. Hovedårsakene til artsutryddelse er at leveområdene til en rekke arter ødelegges, endres eller reduseres. Vern må kombineres med økt satsing på næringsutvikling, særlig i tilknytning til verneverdiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

For å redusere konflikt mellom husdyr og rovvilt trengs forutsigbar politikk og større lokal forankring. I den grad rovdyr og dyrehold ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran, kombinert med økonomisk kompensasjon til næringsdrivende som blir berørt.

Derfor vil Venstre:
– Systematisk kartlegge artsmangfoldet, tilsvarende det arbeidet som gjøres i Sverige.
– Sikre lokal medvirkningsrett i verneprosesser, grunneiers rett til erstatning og hjelp til omlegging av drift der det er nødvendig.
– Sikre sårbar og spesiell natur og de siste gjenværende store naturområdene gjennom en ny og mer ambisiøs verneplan for fastlandet.
– Etablere flere regionale natur- og kulturparker for å ta vare på natur- og kulturlandskapene og å sikre en ansvarlig bruk av arealene.
– Sikre at små og verdifulle naturområder i og nær tettbygde strøk ikke nedbygges.
– Sikre viktige kulturlandskap mot gjengroing.
– Øke skogvernet fra dagens 1,4 prosent til 4,5 prosent av skogområdene og sikre at grunneiere får erstatning for tap av næringsinntekt.
– At staten verner all verneverdig skog på statens grunn.
– Sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene (jerv, ulv, bjørn, gaupe, kongeørn).
– Bruke økonomisk stimulans for å redusere sauehold i områder der ulven yngler.
– Gi erstatning for tapte beitedyr på en måte som stimulerer forebygging av tap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**