Handel og utvikling

Venstre vil at det utvikles rettferdige, globale rammebetingelser der befolkningen i utviklingsland gis adgang til globale markeder og mulighet til migrasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Handelsbarrierer, handelsvridende subsidier og andre mekanismer som favoriserer rike land må reduseres og erstattes av et handelsregime som ivaretar utviklingslandenes interesser. Derfor mener Venstre at arbeidet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) må gå videre. Norge må aktivt bidra til at WTO-systemet tar vare på fattige lands interesser framfor rike industrilands nasjonale særinteresser.

Venstre mener dagens internasjonale gjeldssletteordninger må utvides slik at flere fattige land kan få slettet gjelden sin. Skatteparadiser muliggjør skatteunndragelse, hvitvasking og korrupsjon. Venstre vil intensivere kampen mot skatteparadiser som ikke praktiserer åpenhet.

Derfor vil Venstre:
– Arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling.
– Ta initiativ til å opprette et globalt konkurransetilsyn for å sikre at markeder ikke preges av store globale monopoler.
– Legge til rette for mikrokredittordninger.
– At en større del av Statens pensjonsfond investeres i utviklingslands markeder når dette ikke svekker avkastningen for fondet som helhet.
– At Norge oppretter et såkornfond for innvandrere fra fattige land som ønsker å starte næringsvirksomhet i hjemlandet.
– At Clean Development Mechanism og Joint Implementation ("klimakvoter") ikke bare skal vurderes etter pris, men også etter hvor tiltakene kan ha størst utviklingseffekt.
– At Norge innfører et program som sikrer minst utviklede land (MUL-land), lavinntektsland og afrikanske mellominntektsland full adgang til norske markeder.
– Redusere handelsvridende subsidier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**