Menneskerettigheter

Kampen for demokrati og menneskerettigheter står sentralt i en sosialliberal utenrikspolitikk. Det er en utfordring å sikre at markedsøkonomi og handel kombineres med liberale demokratier og menneskerettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstre vil styrke utviklingen av fungerende rettsstater som gir likhet for loven, garanterte rettigheter og alminnelig rettssikkerhet gjennom uavhengige domstoler som setter grenser for maktutøvelse. Venstre vil arbeide for at også norske bedrifter ivaretar menneskerettighetshensyn og arbeidstakerrettigheter og har større åpenhet om utenlandsvirksomheten.

Norge skal gå foran i FNs arbeid for menneskerettigheter, både ved å videreutvikle regelverket og ved å implementere menneskerettighetsavtalene nasjonalt.

Mange frivillige organisasjoner gjør en viktig jobb for å muliggjøre og styrke demokratiske prosesser i land med svakt utviklet rettsstat og demokratiske tradisjoner.

Derfor vil Venstre:
– Arbeide for å få FNs Menneskerettighetsråd til å fungere etter intensjonene.
– Støtte land som ønsker å styrke lover og institusjoner for å sikre menneskerettigheter og utvikle demokratiet, og presse land som ikke viser vilje til dette.
– Støtte frivillige organisasjoner som fremmer menneskerettigheter og demokrati.
– At Norge skal være en pådriver for å utvikle forpliktende internasjonale avtaler for bedrifters sosiale ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**