Høyere utdanning til distriktene

Etter forslag fra Venstres Roar Sollied vedtok et enstemmig fylkesting å fremme hovedpunktene i strategidelen til Tromskomp, der man i en rapport ønsker mer utdanning til distriktene for å få mer kompetent arbeidskraft og for å ivareta velferdsstatens ordninger i tråd med det ansvaret kommunene har.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I uttalelsen som adresseres til sentrale myndigheter heter det blant annet at det må gjøres en grundig gjennomgang av hvordan desentraliserte utdanninger kan finansieres. Omstillinger og stadig nye krav og endringer i arbeidslivet skaper et økende behov for målretta tiltak som når voksne studenter som allerede er etablert desentralt.

Universitetene og høgskolene må innrette sine studietilbud slik at det oppnås høy grad av fleksibilitet for å tilfredsstille skiftende utdanningsbehov og målgrupper, og at større deler av landets befolkning kan nås med relevant utdanning gjennom studiesentermodellen og nettbaserte tilbud. Utdanningsinstitusjonene må også ha som oppgave å bistå kommunene/regionene med behovs- og interesseanalyser, markedsføring og forskningsarbeid på området.

Fylkeskommunen må styrkes som regional utviklingsaktør og bidra til å bygge kompetanse i regionene i samarbeid med kommunene, planregionene, studiesentrene og næringslivet. Ved desentraliserte tilbud kan også videregående skoler utenfor byene tilby noen av sine elever å følge høyskole-/universitetsemner som tilpassa opplæring.

Det er videre behov for å lette rekrutteringsveien fra fagskoler til høyere utdanning. Det oppfordres til sterkere faglig samarbeid og kontakt mellom de to nivåene for å etablere mulige ordninger. Utbygging av karrieresentra i regionene i samarbeid med NAV blir viktig både for valg av utdanning og jobb eller ny jobb.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**