Seier for juryordningen

I dag besluttet Høyesterett at juryordningen kan bestå slik vi kjenner den, og at det ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) å fastsette skyldspørsmål uten begrunnelse. – Venstre har hele tiden stått fast på at vi ønsker å beholde og utvikle jury-ordningen, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Odd Einar Dørum er fornøyd med jurybeslutningen i Høyesterett.

Odd Einar Dørum er fornøyd med jurybeslutningen i Høyesterett.
Foto: Rune Kongsro

– Beslutningen i Høysterett er svært positiv for oss som er forkjempere for juryordningen. Men den trenger ikke å stå i veien for en videreutvikling av juryordningen, sier Dørum.

Styrke og forbedre
– Venstre ønsker en helhetlig gjennomgang av lekfolks innflytelse i norske rettssaler og vi vil forbedre og styrke dagens juryordning. Blant annet må juryens kjennelser begrunnes og rettsapparatet må tilføres tilstrekkelig med ressurser for å sikre dette. Videre bør rettsbelæringen komme tidligere i rettssaken og det bør vurderes mer konkrete retningslinjer for hva denne skal inneholde.

– Venstre ble dannet for å innføre juryordningen. Denne sloss vi for å beholde. Vi vil kjempe mot en endring som bidrar til at fagdommerne vil dominere i rettssalene på bekostning av lekdommerne. Bare ved å beholde og forbedre juryordningen vil vi sikre at vi ikke går tilbake til et embetsmannsvelde i norske rettssaler, sier Odd Einar Dørum.

Demokratisering
Den største fordelen med å opprettholde juryen framfor en meddomsrett, er at juryen sikrer reell folkelig innflytelse i de alvorligste straffesakene. Venstre kjempet gjennom juryordningen i 1887 nettopp for å sikre at tiltalte skal dømmes av likemenn og ikke av embetsmenn.

– Innføringene av juryordningen var et viktig ledd i demokratiseringen av Norge. Å dømmes av medborgere er fortsatt et viktig demokratisk prinsipp, sier Dørum.

Lekfolk
Lekfolk er et viktig korrektiv til fagdommere. Erfaring viser at lekfolk er mer utrygge sammen med fagdommere enn når lekfolk sitter sammen i en jury. – Venstre frykter derfor at en meddomsrett vil svekke lekfolks innflytelser i norske rettssaker. Slik vil også hele prinsippet om å dømmes av sine likemenn svekkes, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**