Tøft budsjettår

— Det blir et meget tøft budsjettår. Det er viktig at forventningene justeres deretter. Vi vil være nødt til å foreta smertefulle og upopulære kutt når budsjettet skal vedtas i desember, sa Venstre Boye Bjerkholt under behandling av budsjettrundskrivet i onsdagens kommunestyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Til møtet hadde rådmannen lagt frem en lang liste av kutt som flertallet ga tilslutning til at han skal jobbe videre med.

— Dette kommer ikke til å bli den endelige kuttlista, og vi skal selvsagt jobbe med å finne inndekning frem mot endelig vedtak slik at vi unngår de kuttene som smerter mest. Samtidig er usikkerhetsmomentene fortsatt store, så det er fornuftig å holde handlingsrommet åpent, mente Bjerkholt.

Ett stort grep ble allikevel gjort allerede på onsdag. Da ble enhver økning av eiendomsskatten tydelig avlyst.

— Det er gjennom harde prioriteringer, og ikke gjennom å skyve ekstraregninga over til kommenens innbyggere, at budsjettet skal bringes i balanse, slo Bjerkholt fast.

Kommunestyret vedtok også å utrede mulighetsrommet for, og innsparingspotensialet ved, bruk av konkurranseutsetting innen vaktmestertjenester, renholdstjenester og funksjoner innenfor IT, lønn og regskap.

— I den vanskelige økonomiske situasjonen vi er i, må hver stein snus. Vi har ikke mer penger i kommunen enn at enhver krone som kan spares inn på å gjøre ting litt bedre, er et kjærkomment bidrag til å gjøre den smertefulle kuttlista litt mindre, sa Bjerkholt fra talerstolen.

Rådmannen legger frem sitt forslag til budsjett for 2010 i oktober. Endelig vedtak fattes i kommunestyret 2. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**