Venstre går i mot Goliat utbyggingen

I Stortinget i går ble plan for utbygging og drift av Goliat feltet utenfor kysten av Finnmark behandlet. Venstre foreslår å sende saken tilbake til regjeringen. Les hele Gunnar Kvassheims innlegg her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre er for olje- og gassaktivitet i nord. Vi vil åpne for aktivitet i noen områder, men samtidig balansere dette ved å si nei til aktivitet i de mest sårbare områdene.

Venstre er i mot olje- og gassaktivitet i et belte på 50 km fra Finnmarkskysten. Goliat-feltet ligger 48 km utenfor kysten av Finnmark, altså innenfor det 50 km-beltet utenfor kysten som gjennom forvaltningsplanen om Lofoten og Barentshavet er definert som særlig sårbart og verdifullt. Det er fra miljøfaglig holdt blitt frarådet en utbygging i området. Det er god faglig dekning for det standpunktet Venstre har i denne saken.

Arbeiderpartiet la opp til Goliat
Det blir ofte fremholdt at forrige regjering la opp til utbygging av Goliat. Det var imidlertid under Arbeiderpartiet og Thorbjørn Jaglands regjering at Goliat ble tildelt i 1997.

Regjeringen Bondevik II ga tillatelse til nødvendige boringer for å avklare om feltet var drivverdig, men det ble samtidig presisert at man ikke tok stilling til en eventuell utbygging.

 Venstre sier nei til regjeringens plan for utbygging av Goliat

Venstre sier nei til regjeringens plan for utbygging av Goliat
Foto: Norsk Hydro

Slik planen for utbygging og drift er lagt opp hefter det betydelig usikkerhet om og eventuelt når full elektrifisering av Goliat kan komme på plass. Dette er beklagelig fordi det kan bidra til å gjøre det vanskeligere å nå de nasjonale klimamålene.

Rettighetshaverne pålegges å fremlegge en plan om økt bruk av kraft fra land til Goliat senest innen 2019. Regjeringen tar imidlertid forbehold vedrørende ytterligere elektrifisering knyttet både til tiltakskostnader og tekniske utfordringer ved økt bruk av kraft fra land.

Kan rense Snøhvit og sørge for landstrøm til Goliat
Under høringen i energi- og miljøkomiteen 14. mai, fremla Sargas planer for et gasskraftverk med CO2-rensing fra oppstart. Sargas hevder deres teknologi er moden for bruk, og at et slikt gasskraftverk kan stå ferdig innen Goliat er ferdig utbygget.

Et gasskraftverk basert på rensing fra dag én i tilknytning til Snøhvitanlegget i Hammerfest, vil kunne legge til rette for full elektrifisering av Goliat og samtidig bidra til betydelig reduksjon av CO2-utslippene ved Snøhvitanlegget.

Denne løsningen kan ha betydning for arbeidet med å nå de klimamål det er bred enighet på Stortinget. Derfor foreslår Venstre i innstilingen at dette utredes i en helhet — før Stortinget fatter vedtak om utbygging og drift av Goliat-feltet.

Venstre er heller ikke beroliget når det gjelder beredskapen mot oljesøl i forbindelse med driften av feltet. Utbygging ved Goliat stiller særlige krav til oljevernberedskapen. Det er spesielle utfordringer i området knyttet til lave temperaturer, mørketid, ising og “vinterisering” av utstyr. Kystverket påpeker i sin høringsuttalelse at:

” i konsekvensutredningen er det imidlertid ikke skissert fullt ut hvordan gapet mellom dagens situasjon og det identifiserte behovet skal fylles.”

Til tross for dette gir ikke Regjeringen klare signaler om særskilte krav til oljevernberedskap, ut fra feltets plassering og de særlige utfordringer dette gir. Venstre er bekymret for beredskapen knyttet til en utbygging som er så nær land i et sårbart område med store miljøkvaliteter.

Det er et bredt flertall som i dag åpner for Goliat-utbyggingen. I fortsettelsen blir det viktig for Venstre å bidra til en raskt mulig elektrifisering av feltet. Vi vil også stå på for å få en forbedret oljevernberedskap.

For de involverte oljeselskapene og for verkstedindustrien innebærer Goliat-utbyggingen muligheter og utfordringer. Hvor de utnyttes og løses vil bli av stor betydning for olje- og gassaktiviten i nordområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**