Sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende

Arbeidstakere i Norge har gode sosiale rettigheter, og bra er det. Nå er det på tide å gi selvstendig næringsdrivende like sosiale rettigheter som arbeidstakere. I finanskrisen er det også viktig å gjøre permitteringsreglene mer fleksible og øke tilskudd til bedriftsintern opplæring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt

Venstre vil:
1) Likestille selvstendig næringsdrivende med arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn uten å økte trygdeavgiften
2) Ha mer fleksible permitteringsregler
3) Ha økt tilskudd til bedriftsintern opplæring

Selvstendig næringsdrivende
Venstre vil likestille selvstendig næringsdrivende med arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn uten å øke trygdeavgiften.

I en tid hvor det er behov for nyskaping og nye fremtidsrettede bedrifter, er det viktig å gjøre noe med de sosiale ordningene for de selvstendig næringsdrivende. Slik at flere tør skape sin egen arbeidsplass.

Mer fleksible permitteringsregler
Venstre vil ha mer fleksible permitteringsordninger og økte bevilgninger til bedriftsintern opplæring som viktige tiltak for omstilling og videreutvikling av bedriftene. – I dag er kravet at man må være minst 50 prosent permittert for å få dagpenger. Konsekvensen av dette er at mange bedrifter permitterer ansatte helt og fullt. – For alle parter, både de ansatte, bedriftene og samfunnet, er det bedre å legge til rette for bedriftene slik at de kan innføre 4-dagersuke og at staten betaler for den femte dagen, dersom dette passer bedriftene. Vi mener det i større grad også vil sikre kompetansen over tid.

Målet er å unngå oppsigelser i stort omfang
Venstre mener at bedre og mer fleksible permitteringsregler kan gjøre det mulig for mange bedrifter å unngå oppsigelser.
Mange bedrifter vil oppleve en midlertidig nedgang. For dem kan et fleksibelt permitteringsregelverk bidra til å sikre virksomheten og gjøre det mulig å holde på ansatte.

Viktig med trygghet

Venstre mener det er viktig å skape trygghet for dem som kan være i ferd med å miste jobben. Derfor har vi foreslått å legge til rette for at regelverket for dagpenger kan praktiseres på en mer fleksibel måte i forhold til deltidspermittering. Slik at det åpnes for dagpenger ved 20% permittering. En slik økning vil medføre økte utgifter på 50. mill kroner utover regjeringens forslag. Dette har Venstre lagt inn i sitt reviderte budsjett.

Økte tilskudd til bedriftsintern opplæring

Et annet viktig grep er at Venstre vil sette av 100 mill kr ekstra til ulike tiltak for bedriftsintern opplæring. På denne måten kan mange bedrifter beholde ansatte i arbeid og la dem tilegne seg ny kunnskap, i stedet for å permittere dem.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

Avis, TA

Les i TA HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**