Samhandlingsreform versus velferdsreform

Venstre er enig i intensjonene og retningen i regjeringens forslag til en samhandlingsreform for helsevesenet. – Pasientene skal få bedre behandling der de bor. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Medisjn, helse

Foto: Microsoft

Det skal satses mer på å unngå at folk blir syke og vi vil sørge for at det lønner seg for kommuner og sykehus å samarbeide, uttalte regjeringens representanter da St. meld. nr. 47 (2008-2009), ble lagt fram for noen uker siden.

Venstre vil imidlertid velge en mer helhetlig løsning og kaller sitt forslag en velferdsreform — for å gi et bedre omsorgstilbud og mer kvalitet på helsetjenestene i folks nærmiljø. Vi ser de store utfordringene innen helse, omsorg, rus, psykiatri og barnevern.

Midlene må brukes stadig smartere, ellers vil offentlig velferd forvitre under press av stadig økende behov og utgifter. Venstre har lenge pekt på nødvendigheten av at primærhelsetjenesten styrkes og at veksten skjer her, ikke i spesialisthelsetjenesten.

Venstre vil flytte velferdsoppgavene fra staten til kommunene. Kjernen i Venstres helse- og omsorgspolitikk er at flere oppgaver må løses nærmere den enkelte bruker. Dette vil også gi større nærhet mellom pasient og behandler, og dermed bedre oppfølging og kvalitet. For å få dette til, må vi ha kommuner som er store og sterke nok å ta dette ansvaret. Da må noe gjøres med dagens kommunestruktur.

Mangel på fagpersonell innenfor helse-, pleie- og omsorgssektoren er også en utfordring som må løses. Det kreves stor kunnskap og kompetanse å ha ansvar for pasienter og brukere med ulike sykdommer og forstå hva slags tjenester det er behov for. Det vil eksempelvis være nødvendig å igangsette nyskapende prosjekter for å utvikle ny teknologi som bidrar til nye arbeidsformer og økt samhandling. Pr. i dag er ikke denne kompetansen tilstrekkelig til stede i alle norske kommuner. Uten denne kompetansen vil vi gå inn i en ny omstilling som ikke blir til beste for pasientene. De fortjener bedre.

Problemet er at regjeringens forslag med samhandlingsreformen, ikke tar skrittet fullt ut og foreslår å slå sammen flere av de minste kommunene. Helseminister Bjarne Håkon Hanssen kan lande på kulen hvis ikke samhandlingsreformen følges av en reform for større og mer robuste

Karin Frøyd

Foto: Tone M. A.

kommuner. Regjeringens forslag til løsning blir en god del avkortet, da Senterpartiet ikke vil høre noe av større kommuner. Helseministeren forsøkte seg med begrepet helsekommuner, som etter Venstres mening er et nytt og beklagelig "kvasi"-nivå i folkestyret. Hvordan skal f.eks. en helsekommune styres på en demokratisk måte av folkevalgte?

Karin S. Frøyd,
org. nestleder Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**