Kort referat fra BU-møte 18. juni

Vedlagt følger et kort referat fra Sagene Venstres gruppe i bydelsutvalget. Referat skal gjengi en oppsummering av de viktigste politiske sakene behandlet på BU-møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Strategisk plan for bydelen

Sagene Venstre er ikke fornøyd med at bydelen tilsynelatende ikke har noen strategi for rekruttering av førskolelærere. Til høsten kommer Oslo kommune til å mangle rundt 800 førskolelærere. Sagene bydel er en av de som vil åpne flere nye barnehager til høsten, da er det helt nødvendig at vi har et bevisst forhold til rekruttering. Sagene Venstre har etterlyst noe konkret på dette siden januar 2008. Vi fikk inn rekruttering som eget punkt i bydelens strategiske plan for perioden, i den anledning har saken kommet opp to ganger våren 2009, men uten at det har blitt forelagt oss noe tegn på at man har en konkret og gjennomtenkt strategi. Bydel Sagene har mange spennende prosjekter innenfor barnehagene, både internasjonale prosjekt for kompetansheving og spennende nyskapinger som Margarinfabrikken barnehage. Disse tingene må vi klare å fremheve i rekrutteringsarbeidet, bydelen må markedsføre seg selv på en bedre måte enn i dag på nye måter gjennom nye kanaler og med bruk av nye medier. Ellers havner vi i en meget vanskelig situasjon når vi skal åpne nye barnehageavdelinger og ikke har kvalifiserte ansatte.

Møteplan

Sagene Venstre har flere ganger foreslått at det skal avholdes ett færre møte i BU hvert halvår. I dag avholder vi i bydelen 5 møter på høsten og 6 på våren. Ett møte i selve bydelsutvalget innbærer foregående møter i hele 7 andre råd, komiteer og utvalg. Tidligere i år ba Venstre om en oversikt over kostnadene ved å avholde et slik BU-runde, den er på over 100’000 kroner. (før inn nøyaktig tall). Sagene Venstre er av den mening at vi kan kutte antall møter til 4 på høsten og 5 på våren uten at det får negative konsekvenser. Andre bydelsutvalg har også færre møter enn dette, men vi mener 4 + 5 er et rimelig nivå å legge seg på. Hittil i denne perioden har møtene i bydelsutvalget vært preget av få saker og debatter som ikke nødvendigvis er relevante for sakene vi har til behandling. Vi har flere ganger vurdert å avlyse BU-møter på grunn av liten saksmengde, men det har av ulike grunner ikke latt seg gjøre. Møter i komiteer har blitt avlyst på grunn av for få saker. Det har blitt brukt som argument av de som stemte mot vårt forslag om færre møter at “vi kan bare avlyse hvis vi har få saker”. Det mener vi i Venstre er uholdbart. Vi vil ikke lage en møteplan med den intensjon å avlyse møter fortløpende, da blir vi som politisk organ meget uforutsigbare. Venstre mener vi burde legge opp en møteplan som er forutsigbar, med jevne intervaller, og med rom for å følge opp saker fra gang til gang på en skikkelig måte. Slik får vi mulighet til å gjøre god saksbehandling og gode saksforberedelser og i større grad involvere bydelens befolkning. Vår oppgave som lokale folkevalgte begrenser seg ikke til å gå på møter!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**