Personvern og valgkamp

Personvern har aldri vært et sentralt valgkamptema før. Denne valgkampen kan bli annerledes, skriver Lars Sponheim og Trine Skei Grande i Dagsavisen i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim

Foto: Caroline Roka

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

Personvern har aldri vært et sentralt valgkamptema før. Denne valgkampen kan bli annerledes. Vi tror velgerne begynner å se tegningen: Den sittende regjeringen er ikke bare handlingslammet, den bryr seg ikke.

Må vike
Offentlige dokumenter er fulle av gode analyser om behovet for et bedre personvern. Sjelden har vi hatt flere alvorlige saker der personvernet burde hatt forrang. Likevel må personvernet vike hver gang. Listen over saker der personvernet er i fare er lang: Datalagringsdirektivet, den mulige overvåkingen fra Forsvarets sikkerhetstjeneste, svensk overvåkingslov og innsyn i helsejournaler er noen eksempler.

Venstre mener det ikke er mulig å være liberal uten å bry seg om frihet fra registrering, overvåking og inngripen i privatlivet. Vi har tatt flere initiativ i Stortinget på personvernområdet.

Må lage regelverk
På samme måte som vi lager langsiktige, ansvarlige avtaler og lover for pensjon og miljø, må vi lage et regelverk som verner om den personlige integritet. Her svikter regjeringen totalt. Enten ved å vise fullstendig handlingslammelse, som i sakene om Datalagringsdirektivet og den svenske overvåkingsloven, eller ved å systematisk svekke personvernet, som i helseregisterloven og overvåking i samferdselssektoren.

Stortingets flertall har akkurat bestemt at helsepersonell på tvers av helseforetakene nå vil få tilgang til alt som står i din journal. Venstre har kjempet mot denne loven. I stedet for å la alle få tilgang til din vanlige journal, gikk vi inn for å opprette en elektronisk kjernejournal som kun skal inneholde livsnødvendige opplysninger. Denne kjernejournalen er det viktig at helsepersonell i hele landet får tilgang til. Men regjeringen og FrP valgte å se bort fra personvernet og mente det var mer praktisk å gi blankofullmakt til din vanlige journal.

Regjeringen sitter på gjerdet
Den svenske overvåkingsloven («FRA-loven») krever politisk handling fra Norge. Loven gir nemlig det statlige organet Försvarets Radioanstalt (FRA) adgang til å overvåke teletrafikk som krysser Sveriges grenser, inkludert norsk trafikk. Dermed blir den en direkte trussel mot personvernet til norske borgere. Venstre har bedt regjeringen utrede om loven er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, men det bryet har ikke regjeringen kostet på seg. Regjeringen har ikke engang informert om hvilke konsekvenser FRA-loven får for norske borgeres internett- og mobilbruk.

Også når det gjelder EUs datalagringsdirektiv sitter den norske regjeringen på gjerdet. Velgerne kan dermed umulig vite om det vil bli enda mer overvåking med de rødgrønne etter valget.

Venstre har fremmet en rekke personvernforslag i den stortingsperioden. Vi har kun fått gjennomslag for ett; opprettelse av en personvernkommisjon. Venstre vil følge opp kommisjonens innstilling og har allerede fremmet forslag om å gjennomgå alle helseregistre med personvern for øye og stanse opprettingen av nye registre fram til denne kartleggingen er ferdig. Venstre vil motarbeide at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og vil om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

En rekke Venstre-forslag
Vi har fremmet forslag om at helseopplysninger som brukes til forskning må krypteres. Vi vil ha et forbud mot kommersiell bruk av opplysninger i pasientjournaler. Vi har fremmet forslag om en gjennomgang av samferdselssektoren for å sikre muligheten til å leve et sporløst liv. Venstre vil ha et fornuftig, men mer begrenset DNA-register enn det vi har i dag. Dessuten har vi fremmet grunnlovsforslag om respekt for privatliv og hjem og beskyttelse av personopplysninger. Og i fjor ba vi regjeringen komme med tiltak for å beskytte nordmenns integritet og private kommunikasjon mot den svenske overvåkingsiveren. Ingenting har skjedd.

Personvern et fundament
Ytringsfrihet og personvern er en del av fundamentet i et liberalt demokrati, og denne regjeringen angriper grunnmuren. Veien til helvete er brulagt med gode hensikter, og sjelden er Samuel Johnsons uttrykk mer treffende. Kampen for personvernet er kanskje et av de områdene hvor det er lettest å se forskjellen mellom partiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**