En verdig eldreomsorg

Hvordan vil vi ha det når vi blir gamle? Svaret på det vil være svært ulikt etter hvem du spør. Det vi vet i dag er at de fleste vil bo hjemme så lenge som mulig, ha mulighet for å dyrke det livet de ønsker og ha trygghet for at hvis de trenger pleie, så er en sykehjemsplass det aller viktigste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi vil styrke primærhelsetjenesten og legge til rett for at fastlegene kan jobbe mer på sykehjem. Vi er kritiske til at den rødgrønne regjeringen lovfester og øremerker de aller fleste midler. De sørger for frukt til skoleelever, men prioriterer ikke de største oppgavene, som mulighet for kommunene til å bygge opp nok sykehjemsplasser. Når alt er lovfestet og øremerket, blir alt like viktig og ingenting prioritert. Når 100-åringer ikke får sykehjemsplass med en gang de trenger det, så er det noe alvorlig galt med styring og prioritering i dette landet.

Venstre vil ha en større satsing på eldreomsorg som inkluderer mange nok hender og tilstrekkelig med sykehjemsplasser for de mest pleietrengende og alvorlig syke, samt en satsing på forebygging av skader for å møte behovene i eldreomsorgen. Flere tilsynsrapporter viser at eldreomsorgen mange steder er i en kritisk situasjon, og at dekningsgraden for langtids sykehjemsplasser er for dårlig. Venstre har derfor prioritert en betydelig satsing på flere sykehjemsplasser med en økt bevilgning på over 600 mill. kroner ut over Regjeringens i revidert budsjett. Dette vil gi 5 000 flere sykehjemsplasser dersom dette beløpet gis som stimuleringstilskudd, eller minst 1 000 nye sykehjemsplasser dersom dette gis som maksimalt tilskuddssats.

Monica_fylkesbrosjyre

Foto: Venstre

Forebygging lønner seg og gir bedre liv.
På lang sikt tror vi Venstres løsninger er de beste, om vi gir eldre gode tilbud utenfor institusjoner og sykehus så lenge som mulig. Det omfatter alt fra tilrettelagte boliger med hjelpetjenester som vaktmester, og enkle ting som forebygging av skader.

Venstre vil ha en større satsing på eldreomsorg som inkluderer mange nok hender og tilstrekkelig med sykehjemsplasser for de mest pleietrengende og alvorlig syke, samt en satsing på forebygging av skader for å møte behovene i eldreomsorgen.

Svært syke eldre blir altfor ofte sendt frem og tilbake mellom sykehus og sykehjem de siste ukene av livet. Det er ikke noe mål å dø på sykehus, det beste er å tilbringe den siste tiden i livet sammen med de du er glad i gode og trygge omgivelser. Det brukes enorme ressurser på sykehusene, som i stedet kunne vært brukt på forsterkede sykehjem og gitt eldre en verdig avslutning på livet.

Innovasjon og nye løsninger
Det må satses mer på ny teknologi på sykehjem og hjemme hos folk. Det utføres eksempelvis masse renholdsoppgaver av helsepersonell hvor man i stedet kunne brukt ny teknologi. Det er meningsløst at hjelpepleiere skal bruke tid på vasking som maskiner kunne gjort bedre. Det vi kommer til å mangle fremover i tid er personell. Omsorg skal utføres av godt kvalifisert helsepersonell, men teknikk kan avlaste mer enn i dag. Venstre vil satse mer på innovasjon og nye løsninger i omsorgssektoren.

Venstre vil bort fra skjemavelde i omsorgssektoren. Helsepersonell bruker halvparten av tiden sin på rapportering, telling og administrativt arbeid. Vi vil ha mer behandling og mindre byråkrati. Stykkprisfinansiering vil ikke hjelpe eldre med sammensatte diagnoser, i tillegg fører det til masse byråkrati.

Eldreomsorgen må bygges ut. Det må legges til rette for at eldre mennesker skal kunne bo i sitt eget hjem så lenge som mulig, når de ønsker det. For å lykkes med dette er vi også avhengig av kompetent arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren. Som et ledd i Venstres helse- og omsorgsreform vil vi heve status særlig for de som jobber innen eldreomsorgen. Venstre vil styrke rekruttering av helsepersonell ved at helsearbeidere som ønsker å jobbe i kommunehelsetjeneste kan få ettergitt studiegjeld i spleiselag mellom stat og kommune. Vi trenger å styrke kompetansen hos leger om psykiske og somatiske plager hos eldre.

Forskningsinnsatsen innen demens og andre sykdommer som først og fremst rammer eldre, må styrkes. Innen 2015 vil Venstre øke forskningsinnsatsen på allmennmedisin fra 25 til 100 millioner. Venstre vil stimulere til bygging av alternative boformer som eldrekollektiv, seniorboliger og

Monica Hofer Augheim

Foto: Ole Morten Melgård

generasjonsboliger. Alt vi kan gjøre av forebygging vil gi eldre et bedre liv. Det er mye å hente på å organisere seg annerledes, frivillig sektor spiller en stor rolle for å gi omsorg også for eldre. Venstre vil legge til rette for at flere frivillige kan tilknyttes sykehjem og gjøre en innsats når det gjelder aktivisering og kultur. Skal noe konkurranseutsettes så må det være på kvalitet og ikke pris.

Hvasser 08.07.09

Monica Hofer Augheim
Stortingskandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**