Rettsstat og terrorbekjempelse

– Som justisminister var jeg ansvarlig for å gi politiet metoder for å bekjempe organisert kriminalitet og drive terrorbekjempelse. Men når det hevdes at politiet kunne gå «fritt fram» i metodebruk, er dette ikke riktig, skriver Odd Einar Dørum i et innlegg i Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Odd Einar Dørum

Odd Einar Dørum
Foto: Stortinget

Av Odd Einar Dørum, Venstre.

Aftenposten har tatt opp avveiningen mellom rettssikkerhet og terrorbekjempelse generelt og min rolle i denne sammenheng spesielt (4. juli og 8. juli).

Evaluering en forutsetning
Som justisminister var jeg ansvarlig for å gi politiet metoder for å bekjempe organisert kriminalitet og drive terrorbekjempelse. Dette skjedde i 1999 og 2005. I begge runder var etterfølgende evaluering en forutsetning for lovgivningsarbeidet. I 2005 var dette spesielt viktig fordi regjeringen i 2004 hadde mottatt en bred utredning om å gi politiet utvidede metoder for å forebygge alvorlig kriminalitet og terror. I 2005 valgte jeg å følge riksadvokatens råd om i hovedsak å forankre et avvergende politiarbeid i straffeprosessloven. Hva slags kriminalitet som kunne bekjempes med disse metodene, ble samtidig innsnevret i forhold til utredningen. Det omfattet bare organisert kriminalitet, terror, politiske attentat og spionasje. PST fikk hjemmel i spesielle tilfeller å kunne forebygge mot attentat, terror og spionasje. PST fikk ikke hjemmel til hemmelig ransaking i forebyggende øyemed, fordi dette kunne være i strid med grunnloven.

Brukt avgrenset
Evalueringen som jeg forutsatte, er utført av den sittende regjering. Utvalget slår fast at metodene er brukt avgrenset, slik lovgiver forutsatte. For PSTs vedkommende har et samlet utvalg ikke gått mot retten til å kunne forebygge mot svært alvorlig kriminalitet, men med et viktig unntak. Utvalgets flertall vurderer at grunnloven setter en skranke mot å romavlytte privat bolig i et forebyggende arbeid. Øvrig bruk av metoden er ikke vurdert slik. På en slik bakgrunn ville jeg i statsråds Knut Storbergets sted gjort som han: Satt denne delen av PSTs hjemler til side inntil Stortinget får seg forelagt en egen sak. Jeg har gjennom media oppfattet at PST sier at denne metodehjemmelen nesten ikke er brukt.

Ikke «fritt fram»
Når det hevdes at politiet kunne gå «fritt fram» i metodebruk, er dette ikke riktig. Alle metoder er lovregulerte, domstolskontrollerte og etterprøvbare — senest ved den nylige avsluttede evaluering. Evalueringen beskriver heller ingen «fritt fram»-situasjon. Utvalgets arbeid føyer seg inn i en prosess som aldri må avsluttes, med å avveie bekjempelse av alvorlig kriminalitet mot personvern.

Nå avventer Venstre Regjeringens innsats for å beskytte norske borgere mot den svenske FRA-lovgivningen og et klart standpunkt mot EUs datalagringsdirektiv. Det er alltid den sittende regjerings særlige ansvar å behandle slike spørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**