Digitale borgerrettigheter

Venstre har en stolt tradisjon innen kampen for borgerrettigheter. Det var Venstre som gjennomførte liberale reformer som parlamentarisme, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. I vår tid fortsetter kampen for borgerrettigheter innen digitale medier og digital informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Teknologi, pc

Foto: Luth

Grunnleggende rettigheter
Venstre vil sikre et sterkt forsvar av grunnleggende rettigheter som påvirkes av nettet og digitalisering av informasjon, som beskyttelse av personopplysninger, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, pressefrihet, politisk handlingsfrihet og ikke-diskriminering.

Nettnøytralitet
Ytringsfrihet er en grunnleggende frihet for et demokrati, og må også gjelde på internett.
Også på nett må man følge prinsippene om at man må skille mellom det man ikke liker og det man vil forby, og at målet ikke helliger middelet. Nettsensur må derfor ikke forekomme, og nettnøytralitet må beskyttes.

Tilgang
Tilgang til internett blir en stadig viktigere forutsetning for å delta i samfunnet. Venstre mener derfor at hverken regjeringer eller telekommunikasjonsselskaper må hindre tilgang til internett for brukere, heller ikke for å straffe dem.

Personvern på nett
Utviklingen av internett gir både enorme muligheter for å dele informasjon, og utfordringer med å sikre respekt for privatlivet. Venstre tar denne utfordringen på alvor og vil kjempe for å beskytte personvernet også på nett. Enkeltindividet må kunne kontrollere spredningen av sine egne personopplysninger

Helseregister
Det offentlige håndterer svært mye sensitiv personinformasjon i helsevesenet. Digitalisering av denne informasjonen er nødvendig, men krever strengere rutiner for å bevare personvernet. Venstre krever at disse rutinene kommer på plass før det planlagte delingsnettverket for pasientjournaler kommer på plass.

Charter for digitale borgerrettigheter
Venstre vil arbeid vil arbeide for et charter for grunnleggende digitale borgerrettigheter, blant annet basert på disse prinsippene.

Ytringsfrihet på nett
Nettnøytralitet må sikres: nettleverandører må ikke kunne diskriminere data ut fra innhold
Internettselskaper må, på samme måte som post- og telefonselskaper, være fri for ansvar i forhold til dataene som formidles.
Ingen borgere skal kunne fratas retten til å ha tilgang på internett
Myndigheter skal ikke ha adgang til å filtrere internett, med unntak av overgrepsbilder av barn.

Personvern på nett
Utlevering av digital informasjon må begrenses strengt, og kreve rettslig kjennelse
Hindre at Datalagringsdirektivet blir en del av norsk lov, om nødvendig ved å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen
Forhindre at norske borgere blir overvåket på grunn av den svenske FRA-loven
Gi brukere av sosiale medier, som Facebook, rett til å permanent få slettet sensitiv personlig informasjon
Kun politiet skal ha adgang til å be internettleverandører om å utlevere informasjon om sine kunder, og dette kan bare skje etter rettslig kjennelse.
Beskytte digitaliserte personopplysninger i helsevesenet
Sørge for at helsepersonells tilgang til private opplysninger er begrenset og sikrer anonymitet, gjennom strengere retningslinjer og gradering av informasjonen.
Gi pasienten kontroll på omfanget og distribusjonen av registerte opplysninger
Tilby utskrift av journalloggen til alle pasienter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**