Frihet og fellesskap

Valg av politisk parti er ikke bare å ta standpunkt til enkeltsaker, eller lytte til hvem som roper høyest og lover mest. Valg av parti er også å ta standpunkt til ideologi og hvordan du ønsker at samfunnet skal være.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt

Venstre er det sosialliberale partiet hvor grunntanken er: frihet for enkeltmenneske, men med ansvar for fellesskapet. Vår politikk er å arbeide for mangfold i samfunnet hvor forholdet mellom enkeltmennesker bygger på toleranse og respekt. Toleranse for et liberalt parti er også å akseptere det du selv ikke liker, uten å forby det.

Venstres fellesskapsperspektiv går på tvers av generasjoner. Venstre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk som ikke slår beina under fremtidens velferdsstat. Samtidig har vi et forvalteransvar som skal sikre generasjoner etter oss lik tilgang på naturopplevelser og et rent miljø.

Å være sosialliberal innebærer en sterk tro på menneskets skaperevne og ansvarsfølelse. Derfor setter Venstre alltid det enkelte menneske i sentrum, ikke grupper eller klasser. Alle mennesker er likeverdige, men ingen er like. Kampen mot alle former for intoleranse, maktmisbruk og overgrep mot enkeltindividet er viktig å føre i Norge så vel som ute i verden.

Valgfrihet og fellesskap lar seg forene
. Det er ingen motsetning mellom Venstres ønske om individuell frihet og målsettingen om et sterkt fellesskap.
Venstre vil ha fellesskap som gir rom for ulikhet og mangfold, ikke ensretting.
Venstre vil ha fellesskap hvor du har frihet nok til å leve ut dine drømmer og trygghet nok til å tørre.

Venstres visjon er at politikken skal skape forutsetninger for dette. At de politiske beslutninger vi gjør, skal utvikle, ikke innskrenke hver enkelt borgers mulighet til makt over sitt eget liv. At jakten etter det gode liv ikke må bli altoverskyggende. Viljen til å opprettholde fellesskap må være til stede, ikke minst for de som trenger et sikkerhetsnett for å mestre livet.

Frihet og fellesskap henger sammen.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**