Mer regional kulturmakt

Venstre vil regionalisere kulturmakt, gi bedre kår for frivilligheten og større forutsigbarhet for kulturinstitusjonene. -Vi kan vel knapt kalle oss verken nasjon eller kulturnasjon uten disse, sier stortingskandidat Roar Sollied, tidligere kulturutvalgsleder i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstres hovedgrep innenfor kulturområdet er å regionalisere kulturmidlene og -makten og styrke frivilligheten. Samtidig er Venstre et parti som er våken for at profesjonelle kulturinstitusjoner og festivaler trenger forutsigbar offentlig støtte for å kunne utvikle seg og overhodet eksistere i et land der publikumspotensialet er relativt lite. Ja, vi kan knapt kalle oss verken nasjon eller kulturnasjon uten disse.

Maktspredning

Film

Foto: Microsoft

Venstre er kritisk til dagens sentralstyring av kulturen i Norge og vil desentralisere makt til regionalt og lokalt nivå. Kultur er også en del av Velferdreformen, der oppgaver overføres fra staten til lokalt nivå. Et liberalt samfunn forutsetter desentralisering og maktspredning av kulturlivet, der flere kan sees og høres. Desentralisering vil gi grunnlag for mer mangfold og mer frihet. Venstre vil øke støtten til regionale filmfond og samordne bedre med de statlige fondene. Venstre vil også gjennom skattesystemet se på hvordan private kan øke finansieringen av kultur.

Næringspotensial
Mange kulturarbeidsplasser er småbedrifter og enpersonsforetak. Venstres næringspolitikk for småbedrifter vil derfor treffe mange kulturarbeidere. Venstre vil i tillegg oppdatere stipendordninger for å sikre bredden i norsk kunst. Venstre vil også se på stipendordninger for studenter som vil skape studentbedrifter, som altså også kan være kulturforetak.

Kulturskolen i Målselv Mowgli

Foto: Roar Sollied

Kulturskolene bygger mennesker og skaper kunstnere. Kommunene må gis vilkår til å utvikle kulturskolene i tråd med det lokale kulturlivet. Staten kan bidra, for eksempel gjennom Norsk kulturskoleråd, med samordnet faglig utvikling av landets kulturskoler, slik at de kan bli ressurssentre for skolene og kulturlivet i kommunene.

Styrke frivilligheten

Interkulturell dialog

Foto: © Franz Pfluegl | Dreamstime.com

Frivillighet er bærende i norsk kulturliv. Derfor vil Venstre styrke frivillig sektor.Det vil ikke minst komme idretten og barne- og ungdomsarbeidet til gode. Venstre vil blant annet arbeide for å fjerne momskostnadene og gi tilgang til etisk forsvarlige inntektskilder. Venstre vil halvere eller fjerne arbeidsgiveravgiften for at flere pensjonister som står utenfor arbeidslivet, kan ansettes av frivillige organisasjoner.

Forutsigbarhet for institusjonene
Bibliotek, museer, orkestre, teatre og festivaler er viktige kunnskapsformidlere og kunst- og kulturarenaer. Venstre skal styrke bibliotekene gjennom en forpliktende opptrappingsplan i tråd med Bibliotekreformen og utvide innkjøpene i tråd med nye medier.

Museene må få nye midler til å bygge opp forsknings- og formidlingskompetansen, Organisasjonsutviklingen og ledelsesfunksjonene må styrkes. Venstre vil utarbeide en nasjonal plan for samlingsforvaltning og samlingsformidling.

Roar Sollied

Foto: Marte

Venstre vil sikre gode arbeidsvilkår for statlig støttede kulturinstitusjoner i alle regioner: Regionteatre, distriktsoperaer, symfoniorkestre, filmsentra og filmfond. Venstre vil gjennomgå ordningen med knutepunktinstitusjoner og sikre forutsigbar støtte til et bredt utvalg av festivaler, spel og større kulturarrangementer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**