Bedre eldreomsorg gjennom sterkere kommuner

Eldreomsorgen trenger Venstres velferdsreform. Langt flere helse- og omsorgstjenester må utføres der folk bor. Dette krever sterkere kommuner, pengeoverføringer til kommunene og mer lokalt ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rita Sletner

Foto: Venstre

Venstre inngikk, sammen med flere partier et eldeforlik i Stortinget i denne perioden. Da er det lite nytt å love dette om igjen til 2015, når en slik eldreplan allerede vil være utdatert. Framtidas omsorg er derimot avhengig av sterkere kommuner, med bedre kommunehelsetjeneste, bedre eldreomsorg og mange fastleger. Her tør Venstre ta skrittet fullt ut.

Venstre har lenge pekt på at primærhelsetjenesten må styrkes og samtidig unngå at eldre blir kasteballer mellom kommuner og sykehus. Dersom regjeringen hadde ønsket å få ned antall eldre som venter på en sykehjemsplass, hadde de opprettet flere forsterkede sykehjem slik at eldre i større grad kan behandles i sitt nærmiljø. I dag blir altfor mange pleietrengende eldre liggende for lenge på sykehus etter behandling. Kommunene er klare til å satse viser en undersøkelse som er gjennomført, men det er ikke satt av nok resurser i eksempelvis Husbanken til dette.

Dersom mer av de offentlige resursene ble overført til kommunene, ville man kunne prioritert lokalt etter behovet, ikke etter innfallsmetoden hos sentrale politikere. Derfor vil Venstre øke kommunenes andel av de offentlige kronene fra dagens 40 prosent til over 50 prosent.

Eldreomsorgen klarer seg ikke med sykehjemsplasser alene, selv om det er lett å si sykehjem, sykehjem, sykehjem. Eldreomsorgen må bestå av et helhetlig tilbud fra hjemmehjelp og hjemmesykepleie via heldøgns omsorgstilbud hjemme eller på eldresentre og til sykehjem som toppen av omsorgspyramiden lokalt. Derfor er velferdsreformen til Venstre både viktig og nødvendig. Den vil legge til rette for bredere fagmiljøer med bedre kvalitet.

Når vi skal øke omsorgstilbudet, kommer også behovet for arbeidskraft innen pleie- og omsorgssektoren. Skal vi dekke behovet for arbeidskraft i framtiden må hver tredje person som går ut av videregående skole velge helsefag. Søknaden til eksempelvis helsefagarbeider øker, og det er bra. Men vi trenger flere incentiver og gode fagmiljøer for kunne gi god omsorg.

Venstre vil innføre en ordning med ettergivelse av studiegjeld for sykepleiere og hjelpepleiere som vil jobbe i primærhelsetjenesten. Venstre vil også satse mer på forsking og utvikling slik at de ansatte kan få teknologiske hjelpemidler til å utnytte sin kunnskap og sin arbeidsdag til å gi våre eldre best mulig omsorg.

Rita Sletner
1. kandidat for Venstre

Sindre Westerlund Mork
2. kandidat for Venstre

Sindre Westerlund Mork

Foto: Ole Morten Melgård

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**