Mot en kulturell gullalder?

Styrket kunstpedagogikk gjennom skolesekk, kulturskole og fagutdannelser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Barn, kreativ, skole

Å nå barn og unge med positive kulturopplevelser og utvidende kunsterfaringer har betydning for dannelse, kunnskapsutvikling og kreativitet. Det må stilles høye faglige krav, både kunstnerisk og pedagogisk, i arbeidet med formidling av kunst til barn og unge. Det er et mål at alle barn og unge som ønsker det, får tilbud om opplæring i kunstneriske fag.

Barn skal ikke læres opp til å være konsumenter, men til å forstå seg selv som medskapende til kunst- og kulturopplevelser, og gis mulighet til å utvikle eget talent.
Samtidig er det behov for å legge mer vekt på kompetanse om pedagogikk og formidling i de profesjonelle kunstutdannelsene. Kunstpedagogikken skal primært basere seg på kunnskap
om og respekt for de ulike kunstneriske fag, og ikke på kreativitet som en generell ferdighet. De profesjonelle kunstutdannelsene i Norge bør forsterkes, også som forskningsmiljøer.
Kulturskolene er først og fremst et kommunalt ansvar, men nasjonale ordninger bør bidra til å styrke kulturskolene. Norsk kulturskoleråd må få statsstøtte i et omfang som gir rådet en pådriverrolle faglig og forvaltningsmessig. Skolefritidsordningen skal også være et frivillig kommunalt tilbud, men undervisning i kulturskolene kan innpasses i denne der det er hensiktsmessig.

Derfor vil Venstre:
Øke fokus på den kunstpedagogiske kompetansen både
hos utøvere og pedagoger i utviklingen av den kulturelle
skolesekken.
Legge til rette for at køene til kulturskolene reduseres, og
sikre at de yter et bredt fagtilbud basert på lokale lærerressurser
og fagmiljøer.
At opplæring i kunst- og kulturfag skal være en del av
skoleundervisningen, basert på fagenes egenart.
At spesielle talenter skal få gode muligheter til opplæring
i musikk, dans og drama, innpasset i ordinær undervisning,
gjerne fra ung alder.
Gi norske talenter de beste utviklingsmuligheter i en internasjonal
målestokk, blant annet gjennom ungdomsstipend
og spesiell tilrettelegging og samarbeid med
framstående fagmiljøer i utlandet,
Evaluere og forbedre de profesjonelle fagutdannelsene.

Av Franziska Wika, nestleder kulturkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**