Sandefjord lufthavn: Rydd opp i lokal rolleblanding

I innlegg i Vestfoldavisene har fylkesordfører Per Eivind Johansen og Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch angrepet regjeringen for å skape usikkerhet rundt framtidig drift av Sandefjord Lufthavn. Høyre etterlyser avklaring av konsesjonsbetingelser før valget, spesielt når det gjelder om lufthavnsavgifter fortsatt skal fastsettes lokalt og om miljøspørsmål bl.a. knyttet til støy i større grad skal styres av staten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Miljø, fly

Foto: Luth

Usikkerheten skapes fordi staten både er myndighetsutøver (Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet) og flyplasseier (gjennom Avinor). Når vi nå har fått en situasjon med flere private flyplasser på Østlandet som konkurrerer med Avinoreide Gardermoen stiller det nye og strengere krav til statens evne og vilje til å skille mellom disse rollene.

Venstre og Høyre er — i store trekk — enige både om at det er viktig med en avklaring om konsesjonsbetingelser og om at det bør legges opp til at private og offentlig eide lufthavner får konkurrere på like vilkår. I klartekst betyr det at avgiftene ved den enkelte flyplass bestemmes lokalt og at rammevilkårene når det gjelder miljøbelastning etc. skal være like. I Venstre er vi derfor glad for at Høyre fokuserer på en avklaring av disse spørsmålene før Stortingsvalget.

Vestfold fylkeskommune, Stokke kommune og Sandefjord kommune er i samme situasjon som staten ved at kommunene både er eiere i lufthavnen og utøver myndighet, blant annet etter Forurensningsloven og Plan- og bygningsloven. Kravene til ryddighet og rolleavklaring er det samme for lokale som for statlige myndigheter.

Fylkeskommunen har vedtatt som prinsipp at ingen sentrale politikere skal sitte i styret i selskaper hvor fylkeskommunen har eierinteresser. Som en konsekvens av dette har fylkeskommunen valgt en representant til styret i Sandefjord Lufthavn som ikke har politiske verv i Vestfold fylkeskommune.

Fra eierkommunene Stokke og Sandefjord derimot er ordførerne valgt som representanter til styret i lufthavnen. I Stokke stemte Høyre sammen med Venstre for et forslag om ikke å oppnevne ordfører/varaordfører som representanter til lufthavnstyret da saken ble behandlet i mai. I Sandefjord fikk Venstres forslag om å oppnevne en representant uten bindinger til kommunestyret ingen støtte fra det øvrige politiske miljø.

Vi mener det ville være en stor fordel for Sandefjord Lufthavns konsesjonssøknad om eierkommunene ryddet opp i rolleblandingen mellom eier- og myndighetsfunksjonene i kommunene Stokke og Sandefjord. Vi vil derfor enda en gang gjenta vår oppfordring til Arbeiderpartiet i Stokke og Høyre i Sandefjord om å sørge for at det oppnevnes uavhengige representanter til lufthavnstyret.

Tor Homleid

Tor Homleid og Kåre Pettersen,

Kåre Pettersen

stortingskandidater
Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**